Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
Yr ysgol Gymraeg
 
Mae sawl myth ynglyn ag addysg yng Nghymru. Yn un, honnir bod plentyn uniaith yn gallu dod yn ddwieithog dim ond trwy fynychu gwersi Cymraeg ambell awr yr wythnos mewn ysgol gyfrwng Saesneg. Faint o blant syn cyflawni hynny mewn unrhyw iaith - megis Ffrangeg neu Almaeneg - erbyn TGAU? Trwy waith caled, diwyd ar l blynyddoedd o lafur mae'n bosibl meistrolir iaith, a mawr yw'r clod ir rhai sydd yn gwneud felly. Haws o lawer, fodd bynnag, yw trochir plentyn yn y Gymraeg yn naturiol mewn ysgol benodedig lle dysgir popeth trwy gyfrwng yr iaith ac darperir cyfleoedd di-ri iw hymarfer.

Ond beth am y sawl sydd yn cael eu magu ar aelwyd Gymraeg, meddech chi. I beth mae angen eu hanfon hwy i ysgol gyfrwng Gymraeg?

Ysywaeth, heb y mewnbwn academaidd trwy gydol eu haddysg, ni fyddant yn ddigon hyderus i ddefnyddior iaith iw llawn botensial. Cofiwch, mewn ysgol benodedig Gymraeg caiff y plentyn glywed y termau yn Saesneg yn ogystal r Gymraeg, felly peidiwch phoeni ynghylch ei Saesneg. Yn wir, os rhywbeth maer dull deublyg hwn yn esgor ar well dealltwriaeth or cysyniadau.

Iaith frodorol Cymru ywr Gymraeg, ond dim ond ers Deddf Addysg 1944 mae gan awdurdodau lleol yr hawl i benodi ysgolion Cymraeg. Byth oddi ar hynny y mae nifer yr ysgolion penodedig Gymraeg wedi bod ar gynnydd, ond mae hyn o achos pwysau o du rhieni, nid oherwydd cynllunio pwrpasol gan yr awdurdodau addysg.

Yn ogystal 'r ysgolion penodedig Gymraeg, ceir y rhai naturiol Gymraeg lle maer iaith yn gyfrwng yr ysgol yn rhinwedd ei lleoliad mewn bro Gymraeg. Mae hon yn sefyllfa ddelfrydol, wrth gwrs, oherwydd bod disgyblion yr ysgol mewn cymuned lle mae'r iaith yr un mor fyw y tu allan ir ysgol ag y tu mewn. Yn anffodus, nid yw statws yr ysgolion hyn wastad yn ddiogel lle maer mewnlifiad yn gallu trawsnewid eu cymeriad mewn byr o amser. Mae RhAG o blaid creu mwy o ysgolion penodedig Gymraeg. Dymar fath o ysgol sydd yn bodoli ar draws ardaloedd Seisnigedig y wlad ac mae rhieni Saesneg eu iaith yn ogystal Chymry Cymraeg yn mynnu anfon eu plant iddynt oherwydd safon yr addysg.