Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
ymaelodi â RhAG
Beth gall RhAG ei gynnig i chi?
Mae’r Swyddog Datblygu wrth law i ateb unrhyw gwestiynau neu bryderon all fod gennych ynglyˆn ag addysg Gymraeg.
Gall RhAG hefyd gynnig:
• Cynrychiolaeth mewn trafodaethau gydag Awdurdod Lleol a/neu Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
• Cefnogaeth a chymorth ymarferol i lunio strategaeth eich ymgyrch
• Arweiniad wrth lobïo
• Cymorth i hyrwyddo a sicrhau cyhoeddusrwydd i’ch ymgyrch
• Cyngor ar fynediad at addysg Gymraeg i’ch plentyn
• Cyngor ar sefydlu grwˆpiau lleol RhAG, cylchoedd chwarae ac ati
• Gwahoddiad i fynychu ein Cyfarfod Blynyddol
• Copi o’n cylchlythyr ‘Rhagolwg’ dair gwaith y flwyddyn
• Defnydd o wefan RhAG www.rhag.net
• Mynediad i adran newydd ‘Maes Rh’ ar y wefan
Rhieni o wirfoddolwyr yw asgwrn cefn RhAG ac oblegid hynny rhaid sicrhau cyllid digonol er mwyn parhau i weinyddu’n gwaith mor effeithlon ag sy’n bosib. Fe’ch gwahoddwn yn garedig felly i’n cefnogi drwy ymaelodi’n ffurfiol ar gyfer y flwyddyn gyfredol, naill ai fel unigolyn, ysgol neu sefydliad.
A wnewch chi lenwi’r ffurflen isod. Mae croeso i chi dalu â cherdyn trwy Paypal, ynteu anfon siec atom. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.