Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Ateb dros dro yng Nghaerffili - llythyr at rieni
(03-10-2011)

Anfonwyd y llythyr canlynol at rieni disgyblion addysg Gymraeg ar ddechrau'r tymor gan RhAG Caerffili:

Annwyl Rieni,

Croeso i dymor a blwyddyn ysgol newydd.

Derbyniodd rhieni cylch Caerffili lythyr gan y Cyngor yn dweud y bydd lle yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ar gyfer plant sydd yn mynd ymlaen i addysg uwchradd ym Medi 2012.

Bydd rhai yn gweld hwn fel newyddion da ond maen fater syn achosi tipyn o bryder i ni yn RhAG. Y rheswm pennaf dros ein hanniddigrwydd yw mai rhyw ateb dros dro yw hwn. Mae hon yn ddarpariaeth ar gyfer plant sydd ym Mlwyddyn 6 ar hyn o bryd ond mae angen ystyried y plant sydd ym Mlynyddoedd 5 ar rhai syn iau fyth. Hefyd, mae gorlenwi ysgolion, wrth reswm, yn golygu nad yw cyfleusterau yn ddigonol i ateb nifer y disgyblion. Rydym yn hen gyfarwydd r sefyllfa hyn yn ein Hysgolion Cymraeg Cynradd u terrapins di-ben-draw. Dydy hyn ddim yn rhy ddrwg am un flwyddyn, ond beth syn mynd i ddigwydd wedi hynny?

Cyhoeddodd y Cynulliad na fydd mwy o arian ar gyfer y cynllun Ysgolion C21ain tan 2014. Ond bydd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn orlawn eto yn 2013! Rhif Safonol yr ysgol yw 1448 ac mae 1435 yno eisoes. Nid yn unig mae mwy o bobol yn dewis addysg Gymraeg ar gyfer eu plant ond mae mwy on disgyblion yn aros ymlaen i fynd ir Chweched Dosbarth (109 sydd ym Mlwyddyn 13 ond mae 157 wedi dychwelyd i Flwyddyn 12 eleni). Yn y cyfamser, mae adeiladau hen ysgol Sant Ilan wedi bod yn wag bellach ers rhyw bum mlynedd. Faint mwy bydd y rhain yn dirywio cyn y daw arian i fynd ir afael r sefyllfa?

Does dim cyfarfod o RhAG wedii gynnal y tymor yma, hyd yn hyn, am ein bod yn aros am fwy o wybodaeth am sut y maer cyngor yn mynd i adweithio ir sefyllfa. Bu swyddogion RhAG yn cyd-drafod ac mewn cysylltiad r cyngor ers cyhoeddiad y Cynulliad ym mis Gorffennaf. Ond anodd iawn oedd hyn gyda phobl yn mynd i ffwrdd ar wyliau. Y darlun sydd yn ymddangos nawr yw y bydd yn rhaid gosod cynigion or newydd gerbron y Cynulliad er mwyn gwneud cais am arian. Ar cam nesaf yw aros ir Cynulliad gyhoeddi canllawiau ar gyfer y cynigion a dylair rhain ddod i law ddiwedd mis Medi. Daeth yn bur amlwg na fydd arian ar gael i gynllun uchelgeisiol y cyngor i sefydlu tair ysgol loeren ar gyfer plant 11 - 14 i fwydo Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

Ein bwriad, felly, yw galw cyfarfod o rieni pan fydd gennym wybodaeth fwy pendant. Does fawr o bwynt cynnal cyfarfod tan fydd rhywbeth pendant gennym iw drafod. Ond, y pryder mawr yw bod y cloc yn dal i dician ar gobaith am ateb hir dymor, parhaol, mor bell i ffwrdd ag y bu erioed.

Gellir cadw mewn cysylltiad materion drwy fynd ar wefan RhAG, www.rhag,net Hefyd, bydd o ddiddordeb i chi fod Leighton Andrews, y Gweinidog dros Addysg yn y Cynulliad yn dod i annerch Cynhadledd Flynyddol RhAG yn Abertawe, ddydd Sadwrn 15fed o Hydref. Bydd rhai ohonom yn sicr yn mynd yno. Oes gan unrhyw un arall ddiddordeb? Mae manylion ar y wefan ac mae croeso i chi gysylltu ch swyddogion lleol.

Ben Jones, RhAG Caerffili

Yn ôl i'r rhestr newyddion >