Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Rhieni Powys yn gofyn i Gynghorwyr roi addysg Gymraeg ar yr agenda
(03-10-2011)

Mae RhAG De Powys mewn cydweithrediad Mudiad Addysg Gymraeg Gogledd Ddwyrain Powys wedi cynhyrchu llyfryn arbennig sy'n amlinellu manteision addysg cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc a chymunedau Powys. Mae'r llyfryn wedi'i ddosbarthu i sylw pob un o Aelodau Etholedig Powys cyn iddynt ymgynnull mewn cyfarfod llawn arbennig o'r Cyngor ddydd Llun 3 Hydref. Galwyd y cyfarfod er mwyn trafod Rhaglen Moderneiddio Addysg Uwchradd ac l-16 y Sir.

Cynhyrchwyd y llyfryn mewn ymateb i'r penderfyniadau anodd sy'n wynebu'r Awdurdod o safbwynt ad-drefnu addysg y Sir ac er mwyn galluogi Cynghorwyr, pan ddawr amser i drafod addysg cyfrwng Cymraeg, i wneud penderfyniad gwybodus ar fater fydd yn effeithion uniongyrchol ar y bobl ifanc hynny sydd wedi dewis derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Yng ngwyneb yr anghydraddoldebau presennol syn bodoli o safbwynt addysg cyfrwng Cymraeg ym Mhowys, maer Ymgynghoriad Moderneiddio Addysg Uwchradd ac l -16 yn cynnig cyfle unigryw i adolygur ddarpariaeth bresennol, yn enwedig gan mai un o brif amcanion y rhaglen moderneiddio yw sicrhau fod cyfleoedd dysgu o safon uchel yn gyfartal hygyrch i bob dysgwr ym Mhowys (trwy gyfrwng y Saesneg ar Gymraeg).

Bydd rhieni hefyd yn rhannu copau o'r llyfryn tu allan i Neuadd y Sir fore Llun.

diwedd

Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403.

Nodiadau

1. Sefydlwyd MAGGDdP yn 1982 gan rieni oedd eisiau gweld gwell darpariaeth o addysg cyfrwng Gymraeg yn yr ardal. Y nod oedd ysgolion penodedig. Wedi penderfyniad yr Awdurdod i ddilyn polisi o ffrydiau cyfochrog yn 1989 daeth MAGGDdP yn rhan o RhAG

2. Mae dwy gangen RhAG yn rhan o RhAG De Powys, sef un yn ardal Aberhonddu/Pontsenni ar llall yn Llanfair-ym-Muallt ar Cylch. Un o brif amcanion y canghennau yw gweld sefydlu ysgol uwchradd benodedig yn yr ardal.

[Addysg Gymraeg ym Mhowys]
Yn ôl i'r rhestr newyddion >