Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Datblygiadau diweddar yng Nghaerffili - llythyr gan RhAG
(30-03-2011)

Annwyl Gyfaill,

Ysgrifennwyd y canlynol mewn ymateb i lythyr a dderbyniwyd gan riant yn mynegi consyrn am y nodyn a yrrwyd allan gan RhAG am gyfarfod Mawrth 31ain. Gallai fod y cynnwys o ddiddordeb i eraill.

Mater ir awdurdod lleol, wrth gwrs, ywr cyfnod o ymgynghori. Ac nid mater i RhAG. Credaf mai achos yr oedi ywr ffaith bod yr awdurdod yn disgwyl am ganlyniad amryw geisiadau a wnaed am gymorth gan y llywodraeth ar gyfer y prosiect. Rydym ni yn RhAG yn cynnal cyfarfodydd pob tymor ac maer rhain ar agor i rieni, a darpar rieni, plant mewn Ysgolion Cymraeg. Mynychodd llawer iawn o bobl rhain yn ddiweddar am fod rhieni yn pryderi am ddarpariaeth addysg Gymraeg yn y sir wedi 2011.

Maen ddrwg gen i os oedd rhain anhapus natur y llythyr. Ond roedd hin angenrheidiol bod rhieni yn gyfarwydd r sefyllfa syn bodoli ac sydd, yn fras, fel a ganlyn,

Er ein bod yn gwybod ers 2002, pan agorwyd adeiladau newydd Ysgol Cwm Rhymni, y byddain llawn erbyn tuar adeg hon, doedd yna ddim cynigion o gwbl i fynd ir afael r mater cyn 2008. Rydym ni yn RhAG wedi gwasgu ar yr awdurdod i ddefnyddio adeiladau gwag Sant Ilan, ond y maen dramgwydd mwyaf, fel pob amser, oedd arian. Llynedd gyrrodd swyddogion yr awdurdod gais am 30m ir Cynulliad. Roedd hwn yn cynnwys y syniad o Ysgol Ganol ar gyfer disgyblion oed 7 - 14. Aeth rhieni yn grac iawn pan glywon nhw am hwn. Ond am nad oedd y cais am arian yn llwyddiannus ni aethpwyd ymlaen r cynllun.

Felly, roedd yn rhaid ariannu unrhyw gynllun amgen o arian y gallair cyngor loffi or hyn oedd ganddynt eisoes. Drwy wneud hyn daethant o hyd i ddigon o arian ar gyfer cynllun llai uchelgeisiol. Bu teimlad ar led mai dod yn ysgol newydd ddwyieithog 11 - 19 fyddai Sant Ilan ond mewn ymateb ir ffordd y mae addysg uwchradd wedi newid yn y blynyddoedd diwethaf aed ati i lunio cynllun amgen.

Rydw in bersonol yn argyhoeddedig bod hwn yn well cynllun nar dewis o fynd am ysgol 11 - 19. Ac rwyn mynegir farn hon nid yn unig fel Cadeirydd RhAG Sir Caerffili ond fel tad-cu. Byddwn ni, fel teulu, yn cael ei effeithio yn union yr un fath chi: bydd gyda ni, hefyd, dri phlentyn mewn tair ysgol wahanol. Fodd bynnag, rwyn dal i gredu bod hwn yn gynllun da - ac rydw in dweud hyn fel rhywun syn cynrychiolir ysgolion, y teuluoedd ac nid fel un syn rhan o awdurdod addysg.

Maer ffaith bod Blynyddoedd 7,8 a 9 yn mynd i fod ar safle Sant Ilan yn well nau bod yn rhan o ddechrau ysgol gyfun ar wahn. Teimlaf y bydd rhieni yn hapusach bod y trefniadau yn Sant Ilan yn dod o dan reolaeth Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Hefyd, pan fydd y disgyblion hyn yn cyrraedd Blwyddyn 10 byddant yn ei chael hin anodd iawn i gynnig ystod o tua 30 o gyrsiau fel syn ofynnol yn y cwricwlwm 14 - 19. Byddai hyn yn golygu cyfuno ag ysgolion eraill ac yn golygu y byddair plant yn treulio llawer iawn o amser yn teithio o un safle ir llall. Y ffactor arall, wrth gwrs, yw nad ywr adnoddau gan yr AALl i adeiladu ysgol gyfun 11 - 19.

Ynghyd swyddogion eraill yn RhAG, wy wedi mynychu cyfres o weithgorau ar ddyfodol addysgu yn y sir, gan edrych ar hyn syn bosib ar hyn syn ddymunol. Ni allwn ddod o hyd i unrhyw ateb amgen ir sefyllfa syn ein hwynebu. Dechreuais frwydro ar ran y rheini pan glywais y son cyntaf am yr ad-drefnu arfaethedig mis Mai diwethaf, felly gallwch weld nad peth mympwyol ywn adwaith i. Cefnogaf y cynllun newydd yma fel cyn bennaeth, rhiant a rhiant-cu yn ogystal ag ar ran swyddogion etholedig RhAG.

Mae nifer o gwestiynau eto iw hateb a gobeithio y caiff y rhain eu hateb yn y cyfarfod nos Iau. Edrychaf ymlaen at gyfarfod bywiog iawn!


Yn gywir,


Ben Jones
Cadeirydd RhAG Caerffili

Yn ôl i'r rhestr newyddion >