Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Addysg gyflawn Gymraeg Sir Gr - loteri yn l cod post
(23-03-2011)

Mae'r mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) yn galw ar Gyngor Sir Gr i fynd i'r afael ar unwaith phroblem argyfyngus diffyg llefydd yn ysgolion cynradd penodedig Cymraeg y sir.


Mae nifer o deuluoedd sy'n byw yng ngyffiniau Ysgol Gymraeg Rhydaman ac Ysgol Teilo Sant wedi cael ar ddeall nad yw eu plant wedi derbyn lle ar gyfer mis Medi nesaf. Rhif mynediad swyddogol Ysgol Gymraeg Rhydaman yw 31 disgybl ac mae sawl teulu wedi cael eu siomi na fydd modd i'r ysgol dderbyn eu plant. Cysylltodd sawl rhiant gyda RhAG yn ystod y misoedd diwethaf yn gofidio na fyddai llefydd digonol ar gyfer eu plant Fedi nesaf. Yn wir, gohebodd RhAG gyda'r awdurdod nl yn Ebrill 2010 yn tynnu sylw at hyn. Roedd arwyddion clir bryd hynny fod pwysau'n datblygu ar gynhwysedd Ysgol Gymraeg Rhydaman ir dyfodol.


Dywedodd Ceri Owen, Swyddog Datblygu Cenedlaethol RhAG : "Y ffaith amdani yw fod nifer cynyddol o blant Sir Gr yn methu a chael mynediad i addysg gynradd gyflawn Gymraeg. Sut gellir cyfiawnhau rhoi darpariaeth ieithyddol gynhwysfawr i rai plant ac yna ar yr un gwynt amddifadu eraill o'r un gymuned rhag yr un cyfleoedd? Mae dyletswydd ar y Cyngor Sir i ymateb i ddyheadau rhieni, ac os yw rhieni yn dynodi blaenoriaeth dros addysg gyflawn Cymraeg yna mae'n ofyniad arnynt i fodloni hynny. Ar hyn o bryd mae cael mynediad i addysg gynradd cyflawn Gymraeg yn Sir Gr loteri yn seiliedig ar god post ac yn sefyllfa gwbl anerbynniol."


Aeth Miss Owen ymlaen i ddweud: "Mae'n amlwg nad yw diffiniadau ieithyddol yr Awdurdod yn cyfateb i gategorau Llywodraeth y Cynulliad yn y maes, ble nodir mair diffiniad o ysgol Gymraeg yw ble dysgir pob pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg. Yr unig ysgol yn nalgylch Rhydaman syn darparur cwricwlwm llawn trwy gyfrwng y Gymraeg yw Ysgol Gymraeg Rhydaman. Yn syml iawn, nid oes modd cymharur ddarpariaeth ieithyddol a gynigir mewn Ysgol Benodedig Gymraeg ag mewn Ysgolion Trosiannol neu Ysgolion Dwy Ffrwd. O dderbyn hynny felly mae cynnig darpariaeth nad ywn cyfateb ir addysg a gynigir yn Ysgol Gymraeg Rhydaman yn gynnig anghydradd ac yn gwahaniaethu disgyblion a theuluoedd ar sail daearyddol."


Ymddengys hefyd fod dryswch o ran dalgylchoedd yr ysgolion hyn gyda rhai teuluoedd sy'n byw rai milltiroedd yn unig o'r ysgol heb lwyddo i gael lle yn ogystal theuluoedd sy'n byw y tu allan i'r dalgychoedd a ystyriwyd ynghynt yn rhai swyddogol.


Meddai Miss Owen "Maer sefyllfa dan sylw'n tanlinellu pwysigrwydd yr angen i gynllunio llefydd digonol yn yr ardal er mwyn cydweddu r amcanion cenedlaethol a osodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn eu Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg. Yr egwyddor sylfaenol yma yw fod cynnydd aruthrol yn y galw o du rhieni am addysg gyflawn Gymraeg ac amharodrwydd ymddangosiadol o du'r Cyngor Sir i flaengynllunio'n strategol i ddiwallu hynny. Mae'n gwbl amlwg fod rhaid mynd i'r afael hyn ar fyrder gan fabwysiadau datrysiadau tymor byr a hir-dymor i'r sefyllfa. Does dim amheuaeth mai parhau i dyfu fydd y galw, ac heb lefydd digonol, parhau i gael eu siomi a'u trin yn anghydradd y bydd rhieni Sir Gr sydd am addysg gyflawn Gymraeg i'w plant. Mae cynnig darpariaeth sydd wedi'i lastwreiddion ieithyddol yn annerbyniol."

Yn ôl i'r rhestr newyddion >