Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Rhieni Wrecsam yn lleisio cefnogaeth o blaid ysgol Gymraeg newydd i Wersyllt
(14-12-2010)

Mewn cyfarfod cyhoeddus diweddar a gynhaliwyd yn Ysgol Plas Coch, Wrecsam cafwyd cefnogaeth unfrydol ymysg rhieni lleol o blaid cynllun arfaethedig i sefydlu ysgol cyfrwng Cymraeg newydd sbon yn Delamere Avenue, Gwersyllt.

Roedd rhieni'n unedig yn eu dyheadau i weld datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg newydd yn Wrecsam ac yn gwbl gytun y dylid cefnogi ymroddiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i sefydlu ysgol newydd sbon. Amlygwyd y ffaith fod galw cynyddol erbyn hyn am addysg cyfrwng Cymraeg yn ngogledd y Sir a hynny'n cael ei adlewyrchu yn y ffaith fod niferoedd cynyddol o grwpiau Ti a Fi a Chylchoedd Meithrin yn ffynnu yn yr ardal.

Pwysleiswyd fod Ysgol Plas Coch, sef yr ysgol sy'n darparu addysg cyfrwng Cymraeg i'r dalgylch ar hyn o bryd, yn methu a diwallu'r galw cynyddol hwnnw ymysg rhieni lleol sy'n dewis addysg Gymraeg ar gyfer eu plant, ac o ganlyniad wedi gorfod gosod cabanau fel datrysiad byr dymor i ddygymod 'r twf o ran niferoedd. Ategwyd mai'r unig ateb hir dymor yw i sefydlu darpariaeth newydd yn yr ardal a fydd yn fodd o liniaru'r gwasgedd presennol arni fel ysgol. Byddai sicrhau darpariaeth newydd, a hwnnw'n ddarpariaeth hygyrch a lleol, yn fodd o ddiwallu'r galw cynyddol ymysg rhieni gogledd y Sir am addysg cyfrwng Cymraeg.

Pasiwyd cynnig o blaid sefydlu cangen Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) yn yr ardal i sianelu cefnogaeth o blaid yr ysgol newydd arfaethedig ynghyd datblygiadau'r dyfodol mewn perthynas ag addysg Gymraeg ledled Wrecsam.

Meddai Jeremy Salisbury, Cadeirydd newydd cangen RhAG Wrecsam, "Rwyf yn falch iawn o gael ymwneud gwaith RhAG yn lleol ac i gydweithio fel cangen gyda'r Awdurdod Addysg Lleol i sicrhau fod rhieni'n medru dewis addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plant ac fod y ddarpariaeth hwnnw'n cwrdd 'r safonau uchel yr ydym oll yn eu dymuno eu gweld."

Cynhelir cyfarfod swyddogol cyntaf y gangen newydd yn y flwyddyn newydd a hynny cyn i Bwyllgor Cynllunio y Sir ymgynnull i drafod cais caniatad cynllunio'r ysgol newydd arfaethedig. Am fwy o fanylion ynglyn 'r trefniadau cysyllter Jeremy Salisbury ar 07540169242 / jeremy.salisbury@talktalk.net. Croeso mawr i bawb.


Yn ôl i'r rhestr newyddion >