Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Bwletin Cangen RhAG Caerffili - newyddion diweddaraf (Ionawr 2011)
(02-02-2011)

Daeth rhyw hanner cant o rieni, athrawon a charedigion addysg Gymraeg at ei gilydd yn neuadd Ysgol Bro Allta, Ystrad Mynach, nos Lun 24ain o Ionawr. Daeth cynrychiolaeth gref iawn o blith rhieni Ysgolion Cymraeg tref Caerffili am fod y rhieni hyn yn awyddus i wybod mwy am gynigion yr Awdurdod Lleol ar gyfer eu plant.

Cyhoeddodd Awdurdod Addysg Caerffili gynigion yn ystod yr haf ynglyn sut yr oeddent am ddelio gydar cynnydd aruthrol sydd yn bodoli am addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir. Disgwyliwyd 420 o blant i ddechrau ym Meithrinfeydd ein Hysgolion Cymraeg fis Medi. Rydym wedi cyrraedd y nifer hwn drwy dyfiant cyson dros nifer o flynyddoedd, ac nid ffenomenon y flwyddyn hon yn unig yw hyn.

Mae hyn yn golygu y bydd y nifer o blant yn ein Hysgolion Cynradd Cymraeg, felly, yn cyrraedd 3,360 ymhen 8 mlynedd. A dyw hyn ddim yn cymryd i ystyriaeth y tyfiant o 8% syn digwydd yn ychwanegol i hyn! Maer rhif hwn tua 1,000 yn fwy nar nifer sydd yn yr ysgolion hynny ar hyn o bryd. Mae hyn yn 1,000 yn fwy o blant nag sydd yno ar hyn o bryd!

Er mwyn diwallur galw roedd y sir am greu Ysgolion Canol. Byddai hyn yn golygu plant Cyfnod Allweddol 2 yn symud ymlaen ir ysgolion hyn yn saith mlwydd oed ac ymuno yno phlant Blynyddoedd 7, 8 a 9 h.y. ysgolion i blant 7 - 14 oed. Wrth sefydlu tair or ysgolion hyn drwyr sir byddent yn rhyddhau lle yn yr ysgolion cynradd drwy droir rheiny yn Ysgolion Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant 3 - 7. Byddai hefyd yn mynd ir afael r broblem sydd yn codi wrth i Ysgol Gyfun Cwm Rhymni gyrraedd ei llawn dwf o 1,480.

Gosodwyd cais ger bron y Cynulliad Cenedlaethol am gymorth i ariannur cynllun hwn a fyddain costio tua 30m iw sefydlu yn ardal tref Caerffili yn y lle cyntaf. (Roedd hyn i gynnwys darpariaeth ar gyfer yr ysgol leol hefyd.)

Profodd yr argymhellion hyn yn amhoblogaidd gan rieni oedd yn teimlo nad oeddent am weld plant mor ifanc 7 yn yr un ysgol phlant 14 oed. Hefyd, roedd hyn yn golygu y byddai rhai plant yn gorfod teithio yn iau nag y mae galw arnynt wneud ar hyn o bryd.

Wrth ir gobaith o gael ariannur prosiect hwn bellhau ac mewn ymateb i anfodlonrwydd rhieni newidiodd yr awdurdod y cynllun. Nawr maent am addasu adeiladau Ysgol Gyfun Sant Ilan fel bod Ysgol Gymraeg Caerffili yn mynd i mewn i floc y Gwyndy wedi i hwnnw gael ei foderneiddio. Bydd plant Ysgol Gymraeg Caerffili, Ysgol y Castell ac Ysgol Ifor Bach wedyn yn mynd i adeilad y Phoenix ar safle Sant Ilan ar gyfer eu haddysg ym Mlynyddoedd 7,8 a 9 cyn trosglwyddo i Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ar gyfer y cwricwlwm 14 - 19.

Yng nghyfarfod y 24ain o Ionawr mynegodd y rhieni eu pryder am amryw resymau. Teimlai nifer y byddai eu plant dan anfantais o drosglwyddo ir Ysgol Gyfun gan ymuno u cyfoedion a fyddai, erbyn hynny, wedi bod ar y campws ers tair blynedd. Ofnai eraill y byddai ymgais yr Ysgol Gyfun i gynnwys y plant hyn yng ngweithgareddau safle Gellihaf yn golygu mwy a mwy o deithio i blant ac athrawon. Teimlai eraill bod pethaun symud yn l ir ffordd y bu flynyddoedd yn l pan oedd yr Ysgol Gyfun ar ddau safle.

Roedd rhieni eisiau gwybod i ba raddau y byddai eu plant yn rhan o weithgareddau gydau cyfoedion yng Nghwm Rhymni ac i ba raddau y cynhelid y gweithgareddau hynny ar wahn. Teimlid bod plant yn aml yn dewis pynciau oherwydd eu hadnabyddiaeth o athrawon ond na fyddent yn gallu gwneud hynny dan y gyfundrefn arfaethedig.

Wrth fynegi ofnau, gwelai pawb yr anhawster a wynebair awdurdod wrth geisio datrys y sefyllfa syn codi drwy ffyniant yr iaith yn ein sir. Gofynnwyd pan na ellid defnyddio safle Sant Ilan, efallai, fel Bloc Chweched Dosbarth neu ar gyfer Blynyddoedd 7 ac 8 or sir gyfan. Holwyd am drefniadau trafnidiaeth ac oriaur amryw ysgolion er mwyn i rieni allu trefnu mynd phlant au codi or ysgol.

Llwyddodd y swyddogion a Mr Owain ap Dafydd, Pennaeth Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, i ateb nifer or cwestiynau a thawelu rhai or ofnau. Ond gwelwyd y byddai galaw ar i athrawon a swyddogion y sir orfod gweithio ar sawl agwedd cyn gwireddur cynllun.

Edrychwn ymlaen at gwrdd r Sir, yn falch o weld bod rhywbeth yn cael ei wneud or diwedd ar gyfer y gorlenwi yn ein hysgolion. Hefyd, bod gobaith am ddefnyddio safler Gwyndy ar gyfer Addysg Uwchradd cyfrwng Cymraeg yn nhref Caerffili.

Etholwyd y swyddogion canlynol i wasanaethu RhAG yn Sir Caerffili.

Cadeirydd - Ben Jones
Is Gadeirydd - Owain ap Dafydd
Ysgrifennydd - Lowri Jones
Ysgrifennydd Cofnodion - David Phillips
Trysorydd - Tony Wilding
Trysorydd Cynorthwyol - Eleri Llwyd Dafydd


Yn ôl i'r rhestr newyddion >