Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Diffyg gweledigaeth Awdurdod Lleol i ddatblygu addysg gynradd cyfrwng Cymraeg
(11-11-2010)

Mae cangen leol Castell-nedd Port Talbot y mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg (RhAG) wedi anfon llythyr brys at sylw Cynghorwyr a Swyddogion Addysg ynghylch datblygu addysg
cyfrwng Cymraeg yn y Sir.

Yn y llythyr mae'r gangen yn tynnu sylw penodol at eu pryder ynghylch cynigion diweddar i ad-drefnu addysg yn y sir. Ymysg y cynigion hynny mae'r bwriad i ystyried agor ail ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn ardal ddeheuol y sir, datblygiad sydd iw groesawu, gan y bydd or diwedd yn cynnig addysg cyfrwng Cymraeg yn lleol ir niferoedd mawr o ddisgyblion syn byw yn yr ardal honno. Fodd bynnag, mae diffyg sylfaenol yn y cynigion diweddaraf hyn i ddiwallur galw mawr am addysg cyfrwng Cymraeg yn y sector cynradd. Mae Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg y Cynulliad wedi nodi bod angen i Gastell-nedd Port Talbot gynyddu ei darpariaeth gynradd o 30% erbyn 2015, cynnydd syn cyfateb i oddeutu 600 o leoedd ychwanegol, er mwyn diwallur galw a nodwyd eisoes.


Dywedodd Eirian Youngman, Cadeirydd RhAG Castell-nedd Port Talbot:

"Nodwyd gan y sir yn dilyn eu harolwg mewnol eu hunain bod y galw gan rieni am addysg cyfrwng Cymraeg dros 40%, a bod nifer or ysgolion yn ner sir yn llawn eisoes yn wir, mewn tair ysgol, maer galw am leoedd bron yn ddwbl y niferoedd derbyn swyddogol, ar lle sydd ar gael ar hyn o bryd. Ond er gwaethaf y dystiolaeth gref hon, nid oes unrhyw gynlluniau wediu rhoi gerbron i fynd ir afael r galw hwn, a chreu mwy o leoedd ysgol cyfrwng Cymraeg yn y sector cynradd yn ardal ddeheuol Castell-nedd Port Talbot. Teimla RhAG yn gryf y dylair ysgolion cynradd newydd cyfrwng Cymraeg y mae mawr alw amdanynt gael eu lleoli yn ardaloedd Resolfen a Llandarsi/Sgiwen, lle maer galw ar ei uchaf."


"Er mwyn sicrhau arian ar gyfer ysgolion cynradd newydd, maen hollbwysig fod cais y sir ir Cynulliad am arian cyfalaf, sydd iw chyflwyno ir Cynulliad erbyn canol mis Rhagfyr, yn cynnwys cynigion ar gyfer darpariaeth gynradd newydd. Yn wir, mae'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg yn nodi'n glir y dylai Awdurdodau Lleol ystyried y galw yn y dyfodol am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, a'r gallu i fanteisio arni, wrth gynllunio i newid y ddarpariaeth ysgol, ac wrth wneud cynigion ar gyfer y Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain. Mae siroedd eraill megis Caerdydd, eisoes yn cynnwys addysg Gymraeg fel rhan ou cynlluniau wrth gyflwyno ceisiadau am arian.


"Yr ydym yn galw ar gynghorwyr a swyddogion y cyngor i sicrhau bod y cais am arian cyfalaf yn cynnwys cynigion i ehangu addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghastell-nedd Port Talbot, er mwyn ateb y galw gan rieni a sicrhrau cyfle cyfartal i bob plentyn dderbyn ei addysg drwy ei ddewis gyfrwng yn ei gymuned leol."Yn ôl i'r rhestr newyddion >