Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

RhAG yn croesawu cyhoeddiad Cyngor Caerdydd ynglyn a Threganna
(24-09-2010)

Mae RhAG Caerdydd wedi croesawu cyhoeddiad a gafwyd yr wythnos hon gan Gyngor Caerdydd sy'n amlinellu eu bwriad i adeiladu ysgol cyfrwng Cymraeg newydd sbon.

Cafodd dyfodol addysg Gymraeg yng ngorllewin y ddinas hwb sylweddol yr wythnos yma gyda chyhoeddiad diweddaraf y Cyngor o'u cynlluniau i ddiwallu'r galw cynyddol am addysg Gymraeg yn ardal Treganna.

Yn dilyn cyfnod hirfaith o ymgyrchu di-flino cafodd rhieni Ysgol Gymraeg Treganna ac Ysgol Tan-y-Eos wybod am fwriadau'r Cyngor i adeiladu ysgol newydd ar dir ger heol Sanatorium ar gost o oddeutu 9miliwn.

Mewn ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd Nona Gruffudd Evans Cadeirydd RhAG Caerdydd, "Mae'r newyddion hir-ddisgwyliedig hwn yn sicr i'w groesawu ac mae'r ffaith fod pethau o'r diwedd yn symud ymlaen yn gam cadarnhaol i'r cyfeiriad cywir. Wrth gwrs rhaid tymheru'r cyffro hwnnw gyda ychydig o bwyll gan fod llwyddiant y cynllun mor ddibynnol ar gyllid o du llywodraeth y Cynulliad. Hyderwn felly y bydd y llywodraeth yn medru ymateb yn ffafriol i'r unig gynnig realistig bellach ar gael i ddatrys twf addysg Gymraeg yn Nhreganna."

"Rhaid cael sicrwydd yn awr gan Lywodraeth Cynulliad Cymru y byddant yn cadw at eu hymrwymiad i gydweithio gyda Chyngor Caerdydd i ganfod datrysiad ac y bydd hynny'n arwain at sicrhau'r cyllid sy'n angenrheidiol i gael y maen i'r wal gyda'r prosiect. Mae sefyllfa Treganna yn un rhan amlwg o'r galw cynyddol am addysg Gymraeg ledled Caerdydd, yn enwedig felly yng ngorllewin y ddinas, a bydd symud i ddatrys hyn ar fyrder yn caniatau i'r cyngor weithio tuag at fynd i'r afael a sefyllfaoedd eraill sydd hefyd angen sylw dybryd. Ni allwn bwysleisio'n ormodol felly fod yn rhaid wrth gydweithio agos ac ewyllys gref o du'r llywodraeth er mwyn gwireddu'r cynllun."

Aeth ymlaen i ddweud, "Mae'r cyhoeddiad hefyd yn arwyddocaol gan ei fod yn rhoi arwydd o sicrwydd a sefydlogrwydd nid yn unig i rieni presennol yr ysgolion ond hefyd i rieni'r dyfodol. Wedi blynyddoedd o ansicrwydd mae hyn yn gwbl anghenrheidiol i roi hyder i'r nifer cynyddol o rieni yn yr ardal sydd am roi addysg Gymraeg i'w plant. Mae pwysigrwydd cyhoeddiad yr wythnos yma felly yn cynrychioli datblygiad gyda sgil-effeithiau pellgyrhaeddol tu hwnt."

Ond rhybuddiodd Mrs Gruffudd Evans, "Rhaid cydnabod na fydd hwn yn ddatrysiad a fydd yn ei le dros nos, ac o'r herwydd hynny rhaid rhoi cynllun interim ar waith i leddfu'r amodau annerbyniol presennol yn ystod y cyfnod fydd yn arwain at agor yr ysgol newydd arfaethedig yn 2013. Gyda hynny mewn golwg felly, bydd RhAG yn parhau i gydweithio gyda rhieni, Cyngor Caerdydd a swyddogion y llywodraeth i sicrhau y bydd datganiad yr wythnos yma yn dod yn realiti gwirioneddol a hynny'n unol a'r amserlen sydd wedi'i amlinellu."Yn ôl i'r rhestr newyddion >