Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

RhAG yn galw am neilltuo cyllid cyfalaf i ehangu Addysg Gymraeg
(24-03-2017)

MAE RhAG wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddiwygio rhaglen cyllid cyfalaf Ysgolion yr 21ain Ganrif, i gynnwys maen prawf penodol sy’n ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol i gynyddu darpariaeth addysg Gymraeg.

Daw hyn wrth i RhAG lythyru siroedd Merthyr, Wrecsam, Fflint, Mynwy, Rhondda Cynon Taf a Blaenau Gwent, sydd wedi gwario bron dim ar ysgolion Cymraeg ers sefydlu’r rhaglen yn 2011.

Mae RhAG eisoes wedi mynegi pryder am ddiffyg prosiectau o fewn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif sy’n ymwneud ag addysg Gymraeg. Mae hynny’n peri gofid gwirioneddol, gan na fydd cyfnod ariannu cyntaf y rhaglen yn dod i ben tan 2019.

Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG,

“Mae’n anorfod bod angen cyllid ychwanegol sylweddol i ehangu Addysg Gymraeg ond nid oes unrhyw gyllid ychwanegol wedi’i glustnodi i gefnogi tyfu'r sector. Nid yw blaenoriaethau y rhaglen bresennol o unrhyw gymorth i Addysg Gymraeg ac mae’n rhaid ymateb i hynny ar fyrder.

“Os mai bwriad y Llywodraeth yw cyrraedd miliwn o siaradwyr, yna rhaid gofyn o ddifrif; sut mae cyflawni hynny heb yr adnoddau angenrheidiol? Mae angen eglurder o ran blaenoriaethau’r cyfnod ariannu nesaf er mwyn dod â llywodraeth ganol a lleol yn nes at ei gilydd trwy’r rhaglen gyfalaf.
“Yn sgil cyhoeddiad diweddar y Gweinidog y cynhelir adolygiad annibynnol o’r Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg, credwn hefyd bod angen adolygu’r rhaglen cyllid cyfalaf, er mwyn sicrhau bod amcanion y rhaglen honno yn cyd-fynd â pholisi’r Llywodraeth mewn perthynas ag addysg Gymraeg. Dim ond trwy gynnwys maen prawf penodol i gynyddu addysg Gymraeg yn ystod cyfnod ariannu nesaf y rhaglen y gellir sicrhau hynny.”

Diwedd

Nodiadau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Colofn 1: Awdurdod / Sir
Colofn 2: Cyfanswm gwariant a glustnodwyd*
Colofn 3: Cyfanswm a glustnodwyd ar gyfer ysgolion “Cymraeg”
Colofn 4: Canran** a glustnodwyd ar gyfer ysgolion “Cymraeg”
Colofn 5: Cyfanswm a glustnodwyd ar gyfer ysgolion “Saesneg”
Colofn 6: Canran** a glustnodwyd ar gyfer ysgolion “Saesneg”


Abertawe 51,210,000 11,145,584 22% 40,064,416 78%
Blaenau Gwent 20,250,000 0 0% 20,250,000 100%
Bro Morgannwg 31,848,500 9,123,500 29% 22,725,000 71%
Caerdydd 164,124,483 36,633,864 22% 127,490,619 78%
Caerfyrddin 85,410,000 68,638,500 80% 16,771,500 20%
Caerffili 56,535,000 20,000,000 35% 36,535,000 65%
Casnewydd 44,593,481 33,912,090 76% 10,681,391 24%
CNPT 126,937,751 34,546,395 27% 92,391,356 73%
Dinbych 86,055,662 26,603,269 31% 59,452,393 69%
Ceredigion 39,200,000 39,200,000 100% 0 0%
Conwy 17,950,000 14,121,700 79% 3,828,300 21%
Fflint 64,200,000 0 0% 64,200,000 100%
Gwynedd 25,765,000 25,765,000 100% 0 0%
Merthyr Tudful 19,000,000 0 0% 19,000,000 100%
Mynwy 93,400,000 1,000,000 1% 92,400,000 99%
Penfro 145,860,000 44,479,608 30% 101,380,392 70%
Pen-y-bont 49,488,802 5,400,000 11% 44,088,802 89%
Powys 79,968,925 31,306,060 39% 48,662,866 61%
RhCT 160,000,000 708,147 0.5% 159,291,853 99.5%
Torfaen 86,075,000 10,250,000 12% 75,825,000 88%
Wrecsam 22,300,000 1,018,489 5% 21,281,511 95%
Ynys Môn 27,553,397 27,553,397 100% 0 0%
CYFANSWM 1,497,726,00 441,405,602 29.5% 1,056,320,39 70.5%


Yn ôl i'r rhestr newyddion >