Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Addysg Gymraeg: deffro a gweithredu
(01-02-2017)

CYNHELIR Cyfarfod Blynyddol RhAG yr wythnos hon dan y thema ‘Addysg
Gymraeg: deffro a gweithredu’.

Bydd y mudiad rhieni cenedlaethol yn ymgynnull ar nos Iau, Chwefror 2il, yn
Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon, Casnewydd ac yn croesawu’r bargyfreithiwr
blaenllaw Gwion Lewis i’w hannerch.

Mae RhAG yn falch iawn o gynnal eu Cyfarfod Blynyddol yn ardal Casnewydd a
hynny ar safle sy’n cael ei rannu ar hyn o bryd gan Ysgol Gyfun Gymraeg
Gwent Is Coed – ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg cyntaf y Sir – a agorwyd ym
mis Medi 2016.

Meddai Gwion Lewis,
"Wrth baratoi achos Ysgol Pentrecelyn y llynedd, daeth yn amlwg i mi nad
dymar unig enghraifft ddiweddar o benderfyniadau pellgyrhaeddol yn cael eu
gwneud yn y maes addysg yng Nghymru ar sail asesiadau ieithyddol cwbl
ddiffygiol. Mae angen gwneud mwy o ddefnydd or llys i herio penderfyniadau
or fath. Rwyn awyddus i drafod tactegau cyfreithiol posibl gydag eraill
syn rhannu fy mhryderon."

Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG,
“Mae’n fraint cael croesawu siaradwr gwadd mor nodedig atom eleni. Trwy
osod chwyddwydr ar hanes Ymgyrch Pentrecelyn, rydym yn edrych ymlaen i
glywed Gwion Lewis yn pwyso a mesur arwyddocâd y frwydr honno yng
nghyd-destun ehangach twf Addysg Gymraeg.

“Byddwn yn gofyn – ydy profiadau rhieni ar lawr gwlad yn cadarnhau bod
mynediad at addysg Gymraeg yn cael ei hwyluso? Ydy polisi ar y lefel uchaf
yn cael ei raeadru trwy weithredoedd llywodraeth leol ac yn cael effaith
gadarnhaol yn ddigon cyflym? Ydyr drefn gynllunio ar hyn o bryd yn gosod yr
amodau gorau i gyrraedd y targed uchelgeisiol o filiwn o siaradwyr erbyn
2050?

“Yn wyneb hinsawdd ariannol anodd a thoriadau anorfod ar gyllidebau
cyhoeddus, byddwn yn ystyried yr heriau mwyaf syn wynebu Awdurdodau Lleol
wrth fynd ati i gyflawni targedau mewn perthynas â datblygiad addysg Gymraeg
a pha agweddau sy’n parhau i lesteirio twf.

“Ac o gofio fod pob sir yn y broses o gyflwyno ail gylch o Gynlluniau
Strategol y Gymraeg mewn Addysg i sylw’r Llywodraeth, byddwn hefyd yn trafod
a yw ymgyrchu yn ystyr arferol y gair yn parhau i fod yn angenrheidiol?
Byddwn yn trafod sut mae gweithgarwch RhAG eisoes wedi esblygu ac yn
ystyried natur ein cyfraniad fel lladmerydd dros fuddiannau rhieni mewn
cyfnd sy’n parhau i fod mor gyfnewidiol. ”

Diwedd

Nodiadau

Gwion Lewis: http://www.landmarkchambers.co.uk/gwion_lewis

http://rhag.net/stori.php?iaith=cym&id=186

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar
07912175403 neu ceri@rhag.net

Yn ôl i'r rhestr newyddion >