Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

RhAG yn galw am wrthod Cynlluniau gwan i ddatblygu Addysg Gymraeg
(30-01-2017)

MAE RhAG wedi galw ar y Gweinidog gyda chyfrifoldeb am yr Iaith Gymraeg i wrthod mwyafrif y Cynlluniau sydd wedi’u cyflwyno yn ddiweddar gan Awdurdodau Lleol i ddatblygu Addysg Gymraeg a gofyn i siroedd ail-lunio’r Cynlluniau hynny.

Dyma alwad y mudiad rhieni cenedlaethol wrth i Alun Davies AC arfarnu Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg gan siroedd i gynllunio datblygiad addysg Gymraeg dros y tair blynedd nesaf.

Daw hyn ar ôl i Aelodau Cynulliad fynegi pryderon tebyg mewn llythyr trawsbleidiol yr wythnos hon.

Ar y cyfan bernir fod yr ail gylch o Gynlluniau drafft sydd wedi’u cyflwyno yn annigonol ac yn ddi-uchelgais. Yn gyffredinol mae diffyg targedau pendant a mesuradwy. O ystyried mai oddeutu 22% o blant 7 oed sy’n derbyn addysg Gymraeg ar hyn o bryd, breuddwyd wag yw cyfrannu mewn modd ystyrlon at y targed cenedlaethol o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Mae’r gwendidau’n cynnwys:

• Strwythur y targedau - ymddengys na fydd modd sicrhau unrhyw dwf o fewn y cylch 3 mlynedd gan fod y plant eisoes yn y system
• Ychydig iawn o fanylion am sut bydd y siroedd yn darparu rhagor o leoedd ar gyfer addysg Gymraeg.
• Diffyg pwyslais digonol, neu yn achos nifer o’r siroedd, dim pwyslais o gwbl ar hyrwyddo addysg Gymraeg yn rhagweithiol er mwyn symbylu twf.
• Ychydig iawn o wybodaeth am sut mae siroedd am roi gwybod i rieni am fanteision addysg Gymraeg a dwyieithrwydd
• Mae angen i ehangu addysg Gymraeg fod yn faen prawf yn rhaglen cyllid cyfalaf Ysgolion 21G.
Meddai Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG,

“Rydym yn bryderus bod fframwaith presennol y CSGAau yn ddiffygiol. Mae angen cyfundrefn sydd yn addas at y diben, ac ar sail profiad o graffu ar set cyntaf y Cynlluniau ac wedi cael golwg ar Gynlluniau drafft 2017-20, mae’n ofid nad yw’r drefn bresennol yn gosod yr amodau gorau i gyrraedd y nod.

“Mae’n glir nad yw’r mwyafrif o’r Cynlluniau hyn wedi cyrraedd y safon ddisgwyliedig gan fod aneglurder sylweddol ynglŷn â’r dulliau y bydd awdurdodau lleol yn eu mabwysiadu i gyflawni’r targedau sy’n ddisgwyliedig ohonynt.

“Mae RhAG yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymateb yn gadarn i hyn, ac yn pwyso ar y Gweinidog Addysg i ddefnyddio’r grymoedd sydd yn ei feddiant i wrthod Cynlluniau gwan, cyffredinol ac amwys. Rhaid rhoi neges glir na fydd diffyg cydymffurfiaeth yn dderbyniol er mwyn cymryd y cyfle i droi consensws ac ewyllys gwleidyddol cenedlaethol yn weithredu o ddifrif ar lawr gwlad yn ystod ail gylch y Cynlluniau hyn.”


Diwedd

Nodiadau

Trosolwg Cenedlaethol CSGAau 2017-20: http://rhag.net/dogfennau/Trosolwg%20Cenedlaethol%202017-20.pdf

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Yn ôl i'r rhestr newyddion >