Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Addysg Uwchradd Gymraeg ym Mhowys: cyfle a chyfrifoldeb
(04-08-2015)

Dyma fydd pwnc trafod Cyfarfod Cyhoeddus RhAG ar faes y Brifwyl ym Meifod eleni.

Cynhelir y sesiwn am 12 y.p. Dydd Mercher Awst 5ed ym Mhabell Cymdeithasau 1.

Dan gadeiryddiaeth Dr Hywel Glyn Lewis, Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, bydd y siaradwyr gwadd yn cynnwys Aled Morgan Hughes ar ran Gwir Ddwyieithrwydd i Bawb sef ymgyrch gan drigolion lleol sydd o blaid sefydlu ysgolion uwchradd penodedig Cymraeg ym Mhowys ac Elin Maher, ar ran RhAG Casnewydd, fydd yn rhannu profiadau ymdrech lwyddiannus i sefydlu ysgol gyfun Gymraeg gyntaf Casnewydd, syn agor ym Medi 2016.

Mae RhAG eisoes wedi galw ar Gyngor Powys i gynnwys cynlluniau pendant i sefydlu ysgolion uwchradd penodedig Cymraeg fel egwyddor diamwys yn sail ir adolygiad presennol i ad-drefnu addysg uwchradd yn y Sir. Bydd argymhellion parthed hyn yn mynd gerbron y Cabinet ym mis Medi.

Meddai Ceri Owen ar ran RhAG, Mae Powys yn un or ychydig siroedd syn parhau i fod heb ysgol uwchradd Gymraeg. Yng ngwyneb cynlluniau i fuddsoddin sylweddol i weddnewid y sector cyfrwng Saesneg ym Mhowys, mae angen gweledigaeth yr un mor bellgyrhaeddol o safbwynt addysg Gymraeg. Byddai sefydlu ysgolion uwchradd penodedig Cymraeg yn torrir cylch caeth presennol ac yn gweddnewid y tirlun o safbwynt addysg Gymraeg yn y sir, yn unol disgwyliadau Llywodraeth Cymru i gryfhau dwyieithrwydd. Maen gyfle euraidd i drawsnewid darpariaeth cyfrwng Cymraeg ym Mhowys er gwell. Nid yw parhau r sefyllfa bresennol yn opsiwn hyfyw na chynaliadwy mae angen newid radical a datrysiad fydd yn cynnig tegwch i bawb, a hynny fel mater o frys.

diwedd

Nodiadau
Datganiad blaenorol gan RhAG: http://www.rhag.net/stori.php?iaith=cym&id=173
Ymgyrch Gwir Ddwyieithrwydd i Bawb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009776593947&fref=ts&ref=br_tf
Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Yn ôl i'r rhestr newyddion >