Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Rhieni yn cyflwyno deiseb i Gyngor Caerdydd
(23-07-2015)

Bydd grŵp Gweithredu dros Rieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau yn cyflwyno deiseb i Gyngor Caerdydd heddiw.

Mae 185 o gefnogwyr wedi llofnodi’r ddeiseb, sy’n galw am well buddsoddiad mewn Addysg Gymraeg a chynnydd yn nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn ardaloedd Trelai a Chaerau i ddiwallu’r galw cynyddol. Bydd y Cynghorydd Peter Bradbury, sy’n cynrychioli ward Trelái, yn derbyn y ddeiseb ar ran y rhieni ac yn ei chyflwyno i’r cyngor.

Sefydlwyd y grŵp i ymgyrchu am well adnoddau a chyfleusterau yn Ysgol Gymraeg Nant Caerau, sef yr unig ysgol gynradd Gymraeg sy’n gwasanaethu’r ardal.

Yn ôl Cyfrifiad 2011 roedd gan Caerau a Threlái boblogaeth gyfunol o 14,603 ac eto dim ond 30 o leoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yno.

Meddai Sonia Holmes ar ran grŵp Gweithredu dros Rieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau, " Mae’r ddeiseb hon yn gam pellach yn ein hymgyrch i sicrhau chwarae teg i addysg Gymraeg yn Nhrelái a Chaerau. Mae'r sefyllfa bresennol sy'n wynebu'r ysgol yn dangos yn glir fod y Cyngor wedi methu ymateb yn ddigon rhagweithiol i'r galw cynyddol am addysg Gymraeg yn ein hardal. Rydym yn gobeithio y byddant yn gwrando ar ein pryderon ac yn gweithredu ar fyrder.”

diwedd

Nodiadau
Sefydlwyd y Grŵp Ymgyrchu yn sgil methiant Cyngor Caerdydd i fuddsoddi yn ddigonol yn adeilad Ysgol Natn Caerau – oedd cyn hynny’n gartref i Ysgol Fabanod – er mwyn cwrdd ag anghenion ysgol ar gyfer disgyblion 3-11 mlwydd oed.

Agorwyd yr ysgol yn 2007, yn wreiddiol mewn ystafelloedd dosbarth gwag yn Ysgol Holy Family, Pentrebaen cyn iddynt symud i'r safle presennol yn 2010.

Mae’r ymgyrch wedi ysgrifennu at y Cynghorydd Sarah Merry, Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau gan nodi tri phrif faes sy'n peri pryder ac yn ei gwahodd i ymweld â'r ysgol. Mae’r materion amlygwyd fel a ganlyn:
• Sicrhau darpariaeth ddigonol ar gyfer y 21 o blant na chafodd le yn y dosbarth Derbyn ar gyfer Medi 2015
• Unioni’r diffygion presennol yn y cyfleusterau a'r adnoddau sydd ar gael i'r ysgol
• Cynyddu ac ehangu nifer y lleoedd ysgol cyfrwng Cymraeg yn yr ardal leolYn ôl i'r rhestr newyddion >