Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Galw am lunio Bil Addysg Cyfrwng Cymraeg
(01-07-2015)

Mae RhAG wedi galw am lunio Bil Addysg Cyfrwng Cymraeg yn ystod tymor nesaf y Cynulliad er mwyn cryfhaur seilwaith ddeddfwriaethol bresennol.

Bydd yr alwad yn ganolog i dystiolaeth RhAG wrth ir mudiad ymddangos gerbron aelodau Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad yfory.

Byddai RhAG yn dymuno fod y meysydd canlynol yn rhai blaenllaw iw cynnwys mewn unrhyw ddeddfwriaeth newydd:

Gweithredu ar ganfyddiadau arolygon mesur y galw mewn cyfnod rhesymol
Dilyniant ieithyddol er mwyn atal disgyblion rhag llithro or Gymraeg fel iaith gyntaf i ail-iaith.
Gweithredu effeithiol wrth gynllunio addysg Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys gwireddu addewidion o ddatblygiadau cynhwysiedig mewn cynllun
Sicrhau nad oes modd i siroedd weithredu mewn modd sydd yn gwanychu neu lastwreiddior ddarpariaeth bresennol.
Sefydlu system i wneud yn iawn (redress) neu i gosbi siroedd syn methu cyflawni eu dyletswydd i wireddu ymrwymiad (au) yn y CSGAau.
Datganiad yn rhoi sicrwydd o gludiant am ddim ir ysgol Gymraeg agosaf i ddisgyblion 3-18 oed
Sicrhau bod holl feysydd polisi perthnasol Llywodraeth Cymru yn cyd-gysylltu gyda'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg e.e Dechrau'n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, Cymunedau'n Gyntaf ayyb
Pennu targedau penodol er mwyn hyfforddi, recriwtio a chynyddur gweithlu

Meddai Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol y mudiad, Mae RhAG or farn bod angen cymryd camau statudol pellach i gryfhaur drefn gynllunio. Ar hyn o bryd maer holl ddeddfwriaeth berthnasol yn ddarniog, annigonol neu wedii ymgorffori mewn deddfau eraill. Mewn sawl agwedd nid oes unrhyw ddeddfwriaeth yn bodoli o gwbl. Mae RhAG yn argymell llunio Bil Addysg Cyfrwng Cymraeg a fyddain fodd o gwmpasu rhychwant anghenion y maes trwy dynnu ynghyd yr holl edefynnau cyfreithiol presennol a chynnig eglurder cyfreithiol diamwys yn y dyfodol.

Ychwanegodd Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG, Mae gennym gyfundrefn newydd yn y Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg ond ar hyn o bryd nid oes gan y cynlluniau hyn ddannedd go iawn. Mae gormod o Awdurdodau Lleol yn parhau i weithredu mewn ffyrdd syn tanseilio nodau ac amcanion Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg y Llywodraeth; yn wir gellid dadlau nad ywr drefn newydd wedi atal hynny o gwbl. Mae angen mynd ir afael hyn ar fyrder os ydym am gyrraedd targedau twf y Strategaeth, sef 30% o blant 7 oed yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2020. Byddai deddfwriaeth gadarn a chyhyrog yn gosod sylfaen gref i wireddu hynny.Yn ôl i'r rhestr newyddion >