Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Pryder am ddyfodol Addysg Gymraeg yn RhCT
(14-07-2015)

Meddai Cangen RhAG RhCT:

"Rydym yn pryderu beth fydd yn digwydd i Addysg Gymraeg yn Rhondda Cynon Taf yn sgil cyhoeddi'r ymgynghoriad 'Cludo Disgyblion o'r Cartref i'r Ysgol'.

"Mae ffigurau'r Cyngor yn dangos bod 1,582 o blant yn teithio ar fws i ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg, o gymharu â 282 o blant sy'n teithio ar fws i ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg. Mae 93% o’r plant cynradd yr effeithir arnynt os gweithredir yr argymhellion yn derbyn addysg gyfrwng Cymraeg. Dim ond 20% o blant sydd mewn addysg gyfrwng Cymraeg, felly byddai’r newid yn effeithio ar addysg Gymraeg mewn ffordd gwbl anghymesur. Byddai’n gosb ariannol i rieni sy'n dewis addysg Gymraeg i'w plant. Mae pob plentyn mewn ysgol gynradd am wyth mlynedd ac felly mae'r ymrwymiad ariannol yn sylweddol.

"Mae'n ddyletswydd erbyn hyn ar bob awdurdod addysg i hyrwyddo mynediad i addysg Gymraeg. Dyna bolisi llywodraeth Lafur Cymru. Dywed Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 bod yn rhaid..."hyrwyddo mynediad at addysg a hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg". Mae'r cyngor felly'n argymell mynd yn gwbl groes i'r gyfraith trwy lesteirio mynediad at addysg Gymraeg. Byddai hefyd yn tanseilio Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg RhCT sy’n gosod cyfrifoldeb statudol ar yr awdurdod i gynyddu’r niferoedd sy’n derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg.

"Gofynnwn felly i'r Cyngor beidio â bwrw ymlaen â'r cynlluniau hyn."


Yn ôl i'r rhestr newyddion >