Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Cyfle a chyfrifoldeb: dyfodol Addysg Gymraeg yn Sir Ddinbych
(01-06-2015)

Mae RhAG Sir Ddinbych wedi galw ar gabinet Cyngor Sir Ddinbych i wrthod cefnogi cynnig y Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol Addysg y Sir i gau ysgolion Pentrecelyn a Llanfair Dyffryn Clwyd a sefydlu ysgol ardal categori 2 (dwyieithog) newydd.

Daw hyn wrth i aelodau’r cabinet gwrdd yfory (Dydd Mawrth, 2 Mehefin) i drafod adroddiad sy’n crynhoi canfyddiadau ymgynghoriad ffurfiol ynglyn â dyfodol y ddwy ysgol.

Mae RhAG eisoes wedi dadlau bod hwn yn gyfle euraidd i hyrwyddo sgiliau dwyieithog holl ddisgyblion yr ardal trwy sefydlu ysgol Gymraeg newydd.

Meddai Elfed Williams, Cadeirydd cangen RhAG Sir Ddinbych, “Mae Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg y Llywodraeth (2010) yn cydnabod pwysigrwydd ysgolion cyfrwng Cymraeg wrth greu gwlad ddwyieithog. Ysgolion cyfrwng Cymraeg yw’r unig fodel o ysgol yng Nghymru sy’n gyson yn cyflwyno sgiliau ieithyddol uchel mewn dwy iaith i’w holl ddisgyblion. Yn anffodus nid yw’r cynnig o dan sylw’n debygol o gyflawni’r nod hwn.

“Gyda 100% o ddisgyblion Ysgol Pentrecelyn a 70% o ddisgyblion Ysgol Llanfair yn derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd, mae’r achos dros ysgol ardal Categori 1 yn gadarn iawn, nid oes cyfiawnhad dros sefydlu ysgol ddwyieithog gyda dwy ffrwd. Yn unol ag awydd y sir i gryfhau dwyieithrwydd, trwy ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, mae’n amlwg mai ysgol Gymraeg fyddai’r model a fydd yn cyfrannu sgiliau llawn mewn dwy iaith i bob disgybl. Cam negyddol fyddai cynnal ffrwd Saesneg yn yr ysgol arfaethedig.

“Mae’r cynnig gerbron nid yn unig yn gwrthdaro’n erbyn safbwynt rhieni ac ymgyrchwyr ond hefyd yn milwrio’n erbyn rhesymeg, tystiolaeth, argymhellion arbenigwyr cynllunio ieithyddol a pholisi cenedlaethol y Llywodraeth. Polisi y mae Cyngor Sir Ddinbych wedi ymrwymo iddo yn eu Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (statudol) sy’n amcanu i ehangu a chynyddu cyfleoedd i gael mynediad at Addysg Gymraeg.”

Ychwanegodd Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG, “Mae cyfrifoldeb aruthrol yn gorwedd ar ysgwyddau aelodau cabinet Cyngor Sir Ddinbych, o ran addysg y plant sy'n byw yn Pentrecelyn a Llanfair ac o ran dyfodol yr iaith Gymraeg yn y sir gyfan. Yng ngwyneb y gostyngiad a welwyd yn nifer siaradwyr Cymraeg y Sir yn ôl Cyfrifiad 2011, mae arwyddocâd y gyfundrefn addysg o safbwynt meithrin sgiliau ieithyddol plant oed-ysgol yn bwysicach nag erioed. Sefydlu ysgol ardal Gymraeg Categori 1 yw’r unig ddatrysiad all sicrhau chwarae teg a chydraddoldeb i’r mwyafrif. Bydd peidio â chyflwyno’r ddwy iaith yn drylwyr i holl ddisgyblion y ddwy ysgol yn golygu y bydd rhai disgyblion – y rhai heb y Gymraeg – o dan anfantais ieithyddol trwy gydol eu hoes, wrth i Gymru ddatblygu’n wlad drylwyr ddwyieithog.

“Hyderwn y bydd Aelodau Etholedig yn achub ar y cyfle tyngedfennol hwn ac yn pleidleisio yfory gyda golwg nid yn unig ar yr hyn sy’n gyfiawn ond sydd hefyd yn rhesymegol yn yr hir dymor.”

Diwedd

Nodiadau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Yn ôl i'r rhestr newyddion >