Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Addysg Uwchradd Powys: angen cynlluniau radical ar gyfer Addysg Gymraeg
(17-03-2015)

Dylai cynigion i ad-drefnu addysg uwchradd ym Mhowys gynnwys cynlluniau i sefydlu ysgolion uwchradd penodedig Gymraeg ym Machynlleth a Llanfair Caereinion a sicrhau darpariaeth gyflawn Gymraeg yn Llanfair ym Muallt, er mwyn sicrhau cydraddoldeb dewis a chyfle gwirioneddol i ddisgyblion syn dymuno derbyn eu haddysg uwchradd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyma alwad RhAG mewn ymateb i gynlluniau diweddaraf Cyngor Powys wrth iddynt ad-drefnu ysgolion uwchradd yn y sir.

Dywedodd Ceri Owen ar ran RhAG, Daeth yn amlwg ers cryn amser nad ywr gyfundrefn bresennol yn gynaliadwy, naill ain addysgol nac yn ariannol; nid ywn darparu cyfleoedd cyfartal i ddisgyblion ym Mhowys dderbyn addysg uwchradd gyflawn trwy gyfrwng y Gymraeg chwaith, rhaid teithio allan or sir er mwyn cael addysg uwchradd Gymraeg ar hyn o bryd. Felly yng ngwyneb cynlluniau i fuddsoddin sylweddol i weddnewid y sector cyfrwng Saesneg ym Mhowys, mae angen gweledigaeth yr un mor bellgyrhaeddol o safbwynt addysg Gymraeg.

Byddai sefydlu ysgolion uwchradd Cymraeg cyntaf Powys yn torrir cylch caeth presennol ac yn gweddnewid y tirlun o safbwynt addysg Gymraeg yn y sir, yn unol disgwyliadau Llywodraeth Cymru i gryfhau dwyieithrwydd. Mae Ysgol Bro Hyddgen wedi datblygu dros y blynyddoedd i weithredu fel ysgol Gymraeg fwy neu lai, ac felly cam naturiol fyddai ffurfioli hynny. Y lleoliad mwyaf rhesymegol ar gyfer ysgol Gymraeg i wasanaethu gogledd ddwyrain y sir yw Llanfair Caereinion, mae lefel bresennol y ddarpariaeth Gymraeg ynghyd r lleoliad daearyddol canolog yn gwneud hynnyn gynnig synhwyrol ac ymarferol.

Yn yr un modd mae angen cynnig cyfleoedd cyfatebol yn ner sir, trwy sicrhau bod Llanfair-ym-Muallt yn cynnig ystod lawn o gyrsiau Cymraeg, a sefydlu cytundeb traws-sirol ir rhai sydd am barhau i dderbyn addysg Gymraeg, yn arbennig o safbwynt darpariaeth l 16, allu teithio i ysgolion Cymraeg mewn siroedd cyfagos.

Yng ngwyneb pwysau cyllidol aruthrol, daeth yr amser i gynghorwyr Powys gymryd penderfyniadau anodd a chanfod y dewrder i wneud newidiadau sylfaenol a gaiff effaith ar ddarparu addysg ym Mhowys am y chwarter canrif nesaf. Nid oes gwadu bod y cyfrifoldeb arnynt yn enfawr y cyfrifoldeb i roi chwarae teg gwirioneddol i blant a phobl ifanc Powys.

Diwedd

Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Yn ôl i'r rhestr newyddion >