Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Cyfle euraidd i gryfhaur Gymraeg yn Sir Ddinbych
(15-03-2015)

Dyma yw galwad cangen RhAG Sir Ddinbych wrth ymateb i ymgynghoriad ar ad-drefnu ysgolion Pentrecelyn a Llanfair Dyffryn Clwyd syn dod i ben ar ddydd Llun 16 Mawrth.

Mae RhAG yn dadlau bod hwn yn enghraifft euraidd o bosibilrwydd i hyrwyddo sgiliau dwyieithog holl ddisgyblion yr ardal trwy sefydlu ysgol ardal Gymraeg newydd.

Daw hyn wrth i RhAG baratoi at gyfarfod arbennig gydar Sir i drafod dyfodol Ysgol Pentrecelyn a Llanfair DC fel rhan o sgwrs ehangach am agwedd y sir tuag at yr iaith Gymraeg.

Meddai Elfed Williams, Cadeirydd RhAG Sir Ddinbych, Derbyniwn fod gan y sir awydd i hyrwyddo dwyieithrwydd, yn unol ag amcanion Llywodraeth Cymru. Mae Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg y Llywodraeth (2010) yn cydnabod pwysigrwydd ysgolion cyfrwng Cymraeg wrth greu gwlad ddwyieithog. Yn anffodus nid ywr cynnig o dan sylwn debygol o gyflawnir nod hwn. Ysgolion cyfrwng Cymraeg ywr unig fodel o ysgol yng Nghymru syn gyson yn cyflwyno sgiliau ieithyddol uchel mewn dwy iaith iw holl ddisgyblion.

Yn sgil y canrannau uchel o siaradwyr Cymraeg sydd yn y ddwy ysgol ar hyn o bryd, ar nifer fach iawn sydd heb y Gymraeg, nid oes cyfiawnhad dros sefydlu ysgol ddwyieithog newydd gyda dwy ffrwd. Yn unol ag awydd y sir i gryfhau dwyieithrwydd, a hynny yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, maen amlwg, os bydd y ddwy ysgol yn uno, mai ysgol Gymraeg fyddair model a fydd yn cyfrannu sgiliau llawn mewn dwy iaith i bob disgybl. Cam negyddol fyddai cynnal ffrwd Saesneg yn yr ysgol arfaethedig.

Dywedodd Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG, Yng ngwyneb y gostyngiad yn nifer siaradwyr Cymraeg Sir Ddinbych a welwyd yng Ngyfrifiad 2011, mae pwysigrwydd y gyfundrefn addysg o safbwynt meithrin sgiliau ieithyddol plant oed-ysgol yn bwysicach nag erioed. Bu ymgais gan y Cyngor i ymateb i hyn trwy gynnal adolygiad o sefyllfar Gymraeg yn y sir ond maen siomedig nad ywr adroddiad ar argymhellion eto wedi gweld golau dydd. Dadleuwn hefyd bod yma anghysondeb polisi sylfaenol, gyda Chynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Ddinbych yn cyfeirio at sefydlu ysgolion ardal Cymraeg newydd a symud ysgolion ar hyd y continwm ieithyddol mewn achosion eraill, ond ddim mewn perthynas chynigion Ysgol Pentrecelyn a Llanfair DC.

Ychwanegodd Elfed Williams, Hyd y gwelwn ni, nid oes unrhyw reswm dros beidio sefydlu ysgol Gymraeg yn hytrach na dwy ffrwd, wrth unor ddwy ysgol hon, os eir ymlaen r uno. Bydd peidio chyflwynor ddwy iaith yn drylwyr i holl ddisgyblion y ddwy ysgol yn golygu y bydd rhai disgyblion y rhai heb y Gymraeg o dan anfantais ieithyddol trwy gydol eu hoes, wrth i Gymru ddatblygun wlad drylwyr ddwyieithog.


Diwedd

Nodiadau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Yn ôl i'r rhestr newyddion >