Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Rhieni Sir Ddinbych yn sefydlu cangen RhAG
(10-02-2015)

Mewn cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd yn Ysgol Bro Cinmeirch, Llanrhaeadr ar nos Fercher 4 Chwefror cafwyd cytundeb unfrydol ymysg rhieni i sefydlu cangen RhAG yn Sir Ddinbych.

Daw hyn mewn ymateb i gyfres o benderfyniadau cyfeiliornus gan Gyngor Sir Ddinbych fydd yn gwanychu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir.

Ymysg y pryderon mae cynlluniau i uno dwy ysgol gynradd yn ardal Rhuthun, sef Ysgol Pentrecelyn, sy’n Ysgol Gymraeg Categori 1 ac Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd sy’n Ysgol Ddwyieithog Categori 2. Awgrym y Cyngor Sir yw sefydlu ysgol ardal ddwyieithog i wasanaethu’r gymuned. Hefyd, mae’r cyhoeddiad y bydd yn rhaid i ddisgyblion ardaloedd Prion, Saron a Llanrhaeadr yn awr fynychu’r ysgol uwchradd addas agosaf atynt., sef Ysgol Uwchradd Ddwyieithog Brynhyfryd, Rhuthun yn hytrach na Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy sy’n Ysgol Gyfun Gymraeg. Mae’r newid hwn yn golygu y byddai’n rhaid i deuluoedd dalu am gost cludiant i dderbyn Addysg Gymraeg yn Ysgol Glan Clwyd, ac yn rhoi terfyn ar bolisi a fu mewn lle ers sefydlu Cyngor Sir Ddinbych.

Meddai Elfed Williams Cadeirydd RhAG Sir Ddinbych, “Mae diffyg arweiniad a gweledigaeth y Cyngor dros y misoedd diwethaf wedi prysuro’r angen dros sefydlu troedle yma gan RhAG. Ar hyn o bryd ymddengys bod methiant ar eu rhan i gydnabod bod yna wahaniaethau sylfaenol rhwng addysg Gymraeg ac addysg ddwyieithog. Tristwch mawr yw gweld arwyddion bod Polisi Addysg Gymraeg sir a fu’n grud i arloeswyr mudiad yr Ysgolion Cymraeg yn dechrau simsanu. Bydd y gangen yn gweithio i amlygu’r methiannau hynny er mwyn sicrhau cyfle cyfartal i bawb sy’n dymuno cael mynediad at addysg Gymraeg yn Sir Ddinbych.”

Cynhelir cyfarfod swyddogol cyntaf RhAG Sir Ddinbych yn Ysgol Bro Cinmeirch ar Chwefror 25ain am 7.30YH. Estynnir croeso cynnes i rieni holl ysgolion Cymraeg Sir Ddinbych.

Diwedd

Nodiadau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Yn ôl i'r rhestr newyddion >