Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Cyngor Sir Penfro yn ystyried Addysg Gymraeg
(28-01-2015)

Mae RhAG wedi pwyso ar aelodau etholedig Cyngor Penfro i roi ystyriaeth lawn i ddyheadau rhieni’r sir am Addysg Gymraeg o flaen cyfarfod arbennig yfory.

Bydd cynghorwyr yn pleidleisio ar gyfres o argymhellion i ad-drefnu addysg uwchradd yn y sir, gan gynnwys cynnig i agor ysgol Gymraeg ar gyfer disgyblion 3 -16 oed yn Hwlffordd.

Dywedodd Ceri Owen ar ran RhAG, “Mae’r datblygiad hir-ddisgwyliedig hwn yn gam i’r cyfeiriad cywir i addysg Gymraeg yn Sir Benfro, ac yn benodol o safbwynt ardal Hwlffordd lle bu twf cyson.

“Roedd 73% o’r ymatebwyr i’r ymgynghoriad a gynhaliwyd yn ystod tymor yr Hydref yn credu bod angen cynyddu’r ddarpariaeth er mwyn gwneud y Gymraeg yn hygyrch i bob plentyn. Mae’n galonogol bod y Sir yn awyddus i ymateb i hynny trwy gamau pendant i ymestyn a datblygu addysg Gymraeg yn y sir.

“Mae sefydlu ysgol 3 – 16 oed yn cynnig cyfle gwych o safbwynt annog a meithrin dilyniant, ond pryderwn y bydd disgwyliad i ddisgyblion ôl 16 barhau i deithio pellteroedd sylweddol er mwyn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Pwyswn felly ar y sir i baratoi ar gyfer ysgol 3-18 oed i osgoi teithio annheg. Hefyd, mae’r cyfeiriad at ysgol “ddwyieithog” yn canu clychau; mae angen sicrwydd diamheuol mai ysgol Gymraeg fydd hi o’r cychwyn cyntaf. Mae’n gwbl allweddol cadarnhau’r hanfodion hyn er mwyn gosod yr amodau iawn i’r ysgol ffynnu.

“Tra’n croesawu’r cynnig dan sylw, credwn na ddylai’r sir orffwys ar eu rhwyfau ac y dylid ystyried hwn fel cam yn unig ar y daith o sicrhau bod addysg gynradd ac uwchradd Gymraeg ar gael o fewn pellter rhesymol i bob cymuned ac yn opsiwn teg ac ymarferol i unrhyw deulu sy’n dymuno hynny. Yn y cyswllt hwnnw mae Aberdaugleddau, Penfro / Doc Penfro a Tŷ Ddewi yn ardaloedd eraill sydd angen sylw ar fyrder.”

Diwedd

Nodiadau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Yn ôl i'r rhestr newyddion >