Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Cynigion diweddaraf yn ennyn ymateb TAG
(23-01-2015)

Mae Ymgyrch TAG wedi rhoi croeso gofalus i gynigion diweddaraf Cyngor Caerdydd mewn perthynas â darparu lleoedd ysgol cynradd yn ardaloedd Grangetown, Tre-biwt, Glan-yr-afon a Threganna.

Caiff y cynigion hyn eu hamlinellu mewn adroddiad sydd wedi’i gyhoeddi cyn i Gabinet Cyngor Gaerdydd gwrdd ar 26 Ionawr.

Meddai Jo Beavan-Matcher, Cadeirydd Ymgyrch TAG, “Mae cyhoeddiad hir-ddisgwyliedig y cynigion hyn yn destun rhyddhad inni fel ymgyrch; bum yn aros am ddiweddariad ynghylch cynlluniau’r Cyngor ers mis Medi a chael ein siomi droeon yn ystod y cyfnod hwnnw.
“Yn gyntaf, rhaid nodi bod y cynnig i sefydlu dosbarth cychwynnol i agor yn y gymuned leol erbyn Medi 2015 i’w groesawu. Mae’n argoeli'n dda ei bod wedi lleoli yn Ysgol Ninian Park, cartref Ysgol Gymraeg Tan-yr-Eos gynt, gan sicrhau darpariaeth fydd yn hygyrch a chyfleus i nifer o deuluoedd yr ardal?. Pwysleisiwn bod angen sicrhau nifer digonol o leoedd o’r cychwyn cyntaf, gan fod patrwm twf y gorffennol yn yr ardal hon yn cyfiawnhau a phrysuro’r angen dros agor ysgol ddwy ffrwd fwy neu lai ar unwaith.

“Un siom amlwg yw’r ffaith na chaiff yr ysgol leoliad parhaol tan 2017, er bod addewid am ysgol erbyn 2016. Ynghlwm â hynny mae’n drueni bod oedi’r Cyngor hyd yma wedi golygu na fydd modd cynnal ymgynghoriad statudol tan ar ôl etholiadau San Steffan ym mis Mai, fydd yn cyfrannu at oedi’r broses ymhellach. Yn naturiol mae cyflwyno safle Hamadryad fel lleoliad posib yn rhwym o gyflwyno heriau newydd, ond fel ymgyrch rydym yn awyddus i drafod rhain ac i gydweithio gyda'r Cyngor er mwyn sicrhau’r canlyniad rydym oll am ei weld.”

Ychwanegodd Huw Williams, Ysgrifennydd Ymgyrch TAG, “Wedi cyfnod hir o drin a thrafod manteision ysgol wedi'i chyfuno gydag adnoddau hamdden yn Channel View, wrth reswm mae yna siom nad yw bellach yn ystyriaeth gan y Cyngor. Wedi dweud hynny, oherwydd cymhlethdodau'r fath brosiect, roedd yna angen dirfawr am weledigaeth a chefnogaeth gan wleidyddion y Ward, na chafwyd byth mohoni. Yn wir, mae'n ymddangos mai rhannu'r gymuned a chorddi'r dyfroedd oedd eu blaenoriaeth nhw. Rydym yn parhau i bryderu am ddyfodol y Ganolfan Hamdden a'r Ganolfan Chwarae oherwydd y hinsawdd economaidd, a gallwn ond gobeithio bod gan y Cynghorwyr lleol syniadau gwell ynglyn a sut i'w ddiogelu yn y tymor hir.

Fel ymgyrch mae'n rhaid inni nawr ffocysu ar yr hyn sydd i ddod, a pharhau gyda'r agwedd gadarnhaol rydym wedi meithrin o'r cychwyn - gan sicrhau Ysgol Gymraeg i blant Grangetown a Threbute mor fuan a phosib. Mae angen dechrau meddwl o ddifrif am ei dyfodol: dyma gyfle unigryw i weld y Gymraeg yn ffynnu mewn ardal sydd yn dlawd o ran adnoddau ond yn gyfoethog o ran diwylliant a threftadaeth – a’r iaith Gymraeg yn rhan ganolog o hynny.

“Bydd sefydlu manylion ynghylch hunaniaeth, dalgylch, trefniadaeth addysgol a gweinyddiaeth yr ysgol yn angenrheidiol o’r dechrau – o’r eiliad y sefydlir y dosbarth cychwynnol a thrwy gydol y broses o drosglwyddo’r ysgol i’w chartref newydd parhaol – mae gwersi i’w dysgu o’r gorffennol yn y cyswllt hwn. Mae cadarnhau’r manylion a chyfathrebu hynny gyda rhieni yn hanfodol er mwyn lleddfu unrhyw bryderon neu gamsyniadau. Bydd hynny’n allweddol er mwyn gosod amodau teg i’r ysgol ffynnu.

“Edrychwn ymlaen i ymateb yn ffurfiol i’r ymgynghoriad statudol arfaethedig ac i barhau i gynnal deialog adeiladol gyda’r Cyngor wrth symud yn nes tuag at agor ysgol Gymraeg newydd i wasanaethu ardaloedd Grangetown a Thre-biwt.”

Diwedd
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Huw Williams, ysgrifennydd TAG ar 07984643774

Dilynwch @ymgyrchtag | Facebook : Ymgyrch TAG i gael y wybodaeth ddiweddaraf.


Yn ôl i'r rhestr newyddion >