Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Llwyddiant ysgolion Cymraeg: cam at ddatblygu pellach
(23-10-2014)

Mae angen gosod canfyddiadau ymchwil diweddar BBC Cymru mewn cyd-destun ehangach i osgoi creu camsyniad.

Dyna ymateb RhAG ir arolwg syn cymharu perfformiad disgyblion 11 oed o bob ysgol yng Nghymru ym mhynciau craidd y Gymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.

Dywedodd Lynne Davies, ar ran RhAG, Rhaid ymateb yn ofalus ir canfyddiadau hyn au dehongli fel ciplun ar gyfnod penodol o yrfa addysgol disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae angen gosod y canfyddiadau hyn yn gyfochrog ag ystadegau eraill er mwyn sicrhau darlun teg a chytbwys.

Yn gyntaf oll, rhaid cydnabod a dathlur ffaith bod plant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn llai tebygol o dangyflawni na disgyblion ysgolion Saesneg Cymru. Yn wir, onid ydywn destun rhyfeddod bod traean y disgyblion o gartrefi di-Gymraeg yn cyrraedd y mannau uchaf yn 11 oed? Rhaid cofio bod hyn yn digwydd wrth roi meistrolaeth ar ddwy iaith, nid ar un, ac felly maer gamp yn un iw edmygu hyd yn oed yn fwy.

Cam yn unig yw hyn at ddatblygu ymhellach yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4, ac mae canlyniadau TGAU, drwyddi draw, yn dangos rhagoriaeth addysg Gymraeg.

Neges gref sydd yn deillio or ymchwil ywr angen i gryfhaur Gymraeg mewn peuoedd eraill tu hwnt ir dosbarth; mae angen buddsoddiad llawer helaethach mewn cyfleoedd hamdden a chymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg i blant a phobl ifanc; mae angen mwy o fuddsoddiad i gefnogi rhieni ar daith ieithyddol y teulu cyfan ac mae angen creur amodau i gynhyrchu rhagor o gartrefi Cymraeg. Hyderwn bod Llywodraeth Cymru yn talu sylw i hyn.

Diwedd

Nodiadau

Adroddiad BBC Cymru
Cyfrwng iaith: Cymharu disgyblion http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/29731583

Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Yn ôl i'r rhestr newyddion >