Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Tanseilio’r Cwricwlwm Cymreig
(20-10-2014)

Mae rhaglen newydd i ddysgu hanes yn ysgolion cynradd Cymru’n tanseilio nodau ac amcanion Llywodraeth Cymru. Dyna honiad RhAG, sydd wedi mynegi pryder difrifol o ran y modd mae’r rhaglen newydd yn gwanhau’r Cwricwlwm Cymreig yn cael ei ddysgu.

Mae RhAG ar ddeall bod nifer cynyddol o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg bellach yn defnyddio adnodd a elwir Conglfeini / Cornerstones, adnodd a gynlluniwyd yn y lle cyntaf i ateb gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol yn Lloegr.

Meddai Lynne Davies ar ran RhAG, “Mae’r pecynnau hyn wedi’u teilwra tuag at farchnad ysgolion Lloegr. Ethos Seisnig Cwricwlwm Lloegr yw craidd y pecyn, ac mae’n anaddas i ysgolion Cymru. Er bod peth cyfeirio at hanes Cymru, mae’r pwyslais ar orsedd Lloegr ac arferion Lloegr. Cwbl dorcalonnus yw canfod sefyllfa ble bydd plant ysgolion cynradd y cymoedd yn gwybod union ddyddiadau brenhinoedd a breninesau Lloegr ond ddim yn gwybod bod hanes eu cynefin eu hunain wedi’i seilio ar y diwydiant glofaol.”

“Mae’r pecynnau hyn ar gael yn y Gymraeg, ond cyfieithiadau uniongyrchol o’r Saesneg ydynt ac felly cyflwynir y disgyblion i adnoddau nad ydynt yn adlewyrchu’n foddhaol y Cwricwlwm Cymreig na phwnc Hanes yn y Cwricwlwm yng Nghymru.”

“Gofid pellach yw’r pecyn a grewyd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, sy’n cynnwys fersiwn Cymraeg a gynhyrchwyd yn arbennig. Ynddo anogir athrawon i chwilio am ganeuon, storďau a hwiangerddi perthnasol i thema arbennig, ond mae pob enghraifft a gynigir, ac eithrio un, yn Seisnig a Saesneg ac yn perthyn i ddiwylliant Lloegr, sydd eto’n amddifadu ein plant o’u treftadaeth a’u hetifeddiaeth Gymreig a Chymraeg.”

“At hyn nodir droeon y dylai’r disgyblion weithio trwy gyfrwng y Saesneg a’r Gymraeg. O safbwynt ysgolion cyfrwng Cymraeg mae hyn yn groes i bolisi’r Llywodraeth ei hun, lle nodir mai Cymraeg yw unig gyfrwng yr addysgu yn y Cyfnod Sylfaen.”

Ychwanegodd Lynne Davies, “Mae deunydd sy’n cyflwyno hanes Lloegr gydag atodiadau Cymreig yn mynd yn groes i weledigaeth y pwyllgor a fu’n adolygu’r Cwricwlwm Cymreig o dan gadeiryddiaeth Dr Elin Jones. Argymhelliad y pwyllgor hwn yw bod ‘Cwricwlwm Cymru’ yn cael ei gynnig ar sail hanes Cymru, gyda phersbectif rhyngwladol.”

Mae RhAG wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg i ymchwilio i’r sefyllfa annerbyniol yma ar fyrder ac mae’n galw ar yr Athro Graham Donaldson i roi sylw dyledus i hyn fel rhan o’i adolygiad ar y gyfundrefn addysg yng Nghymru.

Diwedd

Nodiadau

Mae adroddiad pwyllgor Dr Elin Jones, ‘Y Cwricwlwm Cymreig, hanes a stori Cymru’, 2013 yn argymell: ‘Ei nod ddylai fod i adeiladu ar y rhain er mwyn creu cwricwlwm cenedlaethol holistig go iawn i Gymru’r unfed ganrif ar hugain, gyda dimensiwn Cymreig a pherspectif rhyngwladol. O hyn ymlaen, ni ddylid cyfeirio at ‘gwricwlwm cenedlaethol’ a ‘Chwricwlwm Cymreig’ ond at ‘gwricwlwm Cymru’ yn unig.’

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Yn ôl i'r rhestr newyddion >