Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Croesawu dirprwyaeth o Senedd Iwerddon
(8-10-2014)

Dydd Mercher 8 Hydref bydd RhAG yn cwrdd â dirprwyaeth o’r Tithe an Oireachtais, sef Senedd Cenedlaethol Iwerddon.
Bydd y ddirprwyaeth, sy’n ymweld â Chymru rhwng 7 a 9 Hydref, yn cynnwys Mr Michael Mc Carthy TD a’r Seneddwr Labhrás Ó Murchú, a fydd yn cynrychioli Cyd-bwyllgor yr Amgylchedd, Diwylliant a’r Gaeltacht (An Comhchoiste um Chomhshaol, Cultúr agus Gaeltacht).
Mae’r Pwyllgor ar hyn o bryd yn craffu ar Gynllun Cyffredinol Y Bil Ieithoedd Swyddogol (Diwygio) 2014 arfaethedig, ac fel rhan o’r gwaith craffu hwnnw’n ymweld â Chymru er mwyn astudio’r model Cymreig o gyflwyno dwyieithrwydd. Mae diddordeb penodol gan y ddirprwyaeth mewn addysg Gymraeg a dyhead i gymharu’r sefyllfa yng Nghymru ac Iwerddon.
Byddant yn cynnal cyfarfodydd gyda’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, swyddogion Llywodraeth Cymru ac amrywiol fudiadau Cymraeg eraill yn ystod eu hymweliad.
Meddai Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG:

“Braint o’r mwyaf fydd croesawu’r ddirprwyaeth hon o Iwerddon; yn wir, croesawn y cyfle i rannu ein profiadau yma yng Nghymru ac i gymharu’r gwaith a wneir i adfywio ein ieithoedd brodorol trwy’r gyfundrefn addysg. Edrychwn ymlaen i rannu arferion da a thynnu sylw at yr heriau hynny sy’n rhwym o wynebu unrhyw wlad wrth ymdrechu i ddiogelu a hyrwyddo iaith leiafrifol. Rwy’n hyderus y bydd gennym lawer i’w ddysgu oddi wrth ein gilydd ac y cawn drafodaeth fuddiol ac adeiladol.”

Diwedd

Nodiadau
Mr Michael Mc Carthy TD yw Cadeirydd Cyd-bwyllgor ar yr Amgylchedd, Diwylliant a’r Gaeltacht yr Oireachtas a’r Seneddwr Labhrás Ó Murchú, yw Is-gadeirydd An Fochoiste um an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 – 2030 agus Rudaí Gaolmhara (Cyd-bwyllgor Strategaeth 20 Mlynedd ar gyfer yr Wyddeleg, 2010 – 2030 a Materion sy’n gysylltiedig).
Gwefan Senedd Cenedlaethol Iwerddon http://www.oireachtas.ie/parliament/

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Yn ôl i'r rhestr newyddion >