Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Gwersi i’w dysgu: Addysg Gymraeg, Comisiwn Williams a Chyfrifiad 2011
(28-07-2014)

Mae UCAC a RhAG yn falch o gyhoeddi cyfarfod cyhoeddus er mwyn trafod dyfodol addysg Gymraeg yng Nghymru.

Cynhelir y digwyddiad ar ddydd Mercher 6 Awst am 12yp ym Mhabell y Cymdeithasau 1 yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr ble bydd panel o siaradwyr yn lleisio barn ar sut fydd casgliadau Comisiwn Williams a chanlyniadau’r Cyfrifiad yn 2011 yn siapio Addysg Gymraeg yn y blynyddoedd i ddod.

Dan gadeiryddiaeth yr Athro Siân Wyn Siencyn o Brifysgol Y Drindod Dewi Sant, aelodau’r panel fydd Keith Davies, Aelod Cynulliad Llafur dros Lanelli a chyn-Gyfarwyddwr Addysg Sir Gâr; Cefin Campbell, Cynghorydd Plaid Cymru, Arolygydd Addysg a Hyfforddiant i Estyn a Chadeirydd Gweithgor y Cyfrifiad, Cyngor Sir Gâr; a Heather Lewis, Pennaeth Ysgol Gyfun y Strade, Llanelli.

Dywedodd Elen Davies, Llywydd Cenedlaethol UCAC: “Yn sgil argymhellion y Comisiwn Williams i leihau nifer y cynghorau lleol yn sylweddol, a chanlyniadau siomedig Cyfrifiad 2011, bydd y panel yn trafod goblygiadau hyn ar y sector addysg yng Nghymru. Disgwylir i’r drafodaeth fod yn un brwd a byrlymus a fydd yn cyfeirio at yr heriau sylweddol fydd yn wynebu addysg Gymraeg yn y dyfodol agos.”

Ychwanegodd Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG, “Pleser o’r mwyaf yw cael cydweithio gydag UCAC i drefnu’r cyfarfod pwysig hwn ar faes y brifwyl eleni. Mae’r meysydd trafod yn rhai allweddol bwysig o safbwynt datblygiad Addysg Gymraeg ac yn sicr o ennyn sgwrs fywiog gan griw dethol o unigolion sy’n awdurdod yn eu meysydd. Hyderwn y bydd hwn yn fforwm i ysgogi a phrocio trafodaeth werthfawr ynghylch heriau a chyfleoedd y blynyddoedd nesaf.”

DIWEDD

Nodiadau
• Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn cynrychioli 5,000 o athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.
• Mudiad cenedlaethol sy’n cynrychioli rhieni gyda phlant mewn Ysgolion Cymraeg yw RhAG ac sy’n hybu sefydlu mwy o ysgolion Cymraeg ledled Cymru.
• Mae Comisiwn Williams wedi galw am leihad ddramatig yn nifer yr awdurdodau lleol o 22 i 10, 11 neu 12.
• Dangosodd canlyniadau’r cyfrifiad yn 2011 fod nifer y siaradwyr Cymraeg wedi cwympo i 19% o boblogaeth Cymru.
• Yn Sir Gâr, lleiafrif o’r boblogaeth sydd nawr yn siarad Cymraeg am y tro cyntaf. Golygodd cwymp o 6.4% yn y niferoedd mai dim ond 43.9% sydd yn medru’r Gymraeg yn y sir erbyn heddiw.
• Cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli rhwng Awst 1-9.

Am fanylion pellach cysylltwch ag UCAC ar 01970 639950/07787 572180 neu RhAG ar 07912175403Yn ôl i'r rhestr newyddion >