Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Protestion erbyn cynnydd mewn ffioedd teithio
(24-07-2014)

Mae RhAG wedi galw ar Gyngor Dinas Casnewydd i ohirio cynnydd triphlyg i gostau cludiant 16+ tan fod asesiad effaith llawn ac ymgynghoriad cynhwysfawr wedii gynnal gyda disgyblion, rhieni ac ysgolion.

Daw hyn wrth i fyfyrwyr Ysgol Gyfun Gwynllyw au teuluoedd gynnal protest tu allan ir Ganolfan Ddinesig am 11yb heddiw (Iau, Gorffennaf 24).

Meddai Elin Maher, rhiant lleol a chynrychiolydd RhAG yng Nghasnewydd,

Bur diffyg ymgynghori sylfaenol gyda disgyblion a rhieni ynghylch twf mewn costau yn gwbl annerbyniol. Er bod y Cyngor yn honni eu bod yn trin pob disgybl yn gyfartal, gwirionedd y sefyllfa yw nad oes opsiwn lleol i ddisgyblion syn dymuno astudio trwy gyfrwng y Gymraeg; does dim darpariaeth o fewn taith gerdded neu os dymuna rhieni eu gyrru, fel sydd i ddisgyblion syn dewis astudio trwy gyfrwng y Saesneg. Maer disgyblion syn dymuno cael mynediad at Addysg Gymraeg yn gwbl ddibynnol ar wasanaeth bysiau a ddarperir gan y Sir. Felly nid yw polisi syn amcanu i drin pawb yn gyfartal o reidrwydd yn trin pawb yn deg.

Mae Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg, Llywodraeth Cymru yn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i hyrwyddo mynediad at Addysg Gymraeg. Ydy codi tl o 350 yn hyrwyddo? Beth os fydd dau o blant gyda chi yn y chweched? 700 i gyrraedd yr ysgol? Dylai Llywodraeth Cymru ystyried y gwrthdaro presennol rhwng dwy strategaeth genedlaethol - gwrthdaro sydd ar hyn o bryd yn galluogi Awdurodau Lleol i osgoi cyfrifoldeb i hyrwyddo Addysg Gymraeg a darparu ar sail disgresiwn yn unig.

Rhaid i Gyngor Dinas Casnewydd ystyried pwysigrwydd sicrhau mynediad rhwydd at addysg 16+ ir economi leol - ym mha bynnag iaith mae'r disgyblion yn ei ddewis.
Dylid cynnal astudiaeth er mwyn adnabod sut maer economi leol yn elwa o sicrhau mynediad rhwydd at addysg hyd at 18 oed gan gynnwys sicrhau cludiant am ddim i'r rhai sy'n dechrau yn y gweithlen 16 oed. Mae cyfrifoldeb arnom i sicrhau fod ein gweithluoedd ifainc yn cael y dechrau gorau - heb orfod poeni sut byddant yn cyrraedd man addysg neu leoliad gwaith.

Diwedd

Nodiadau

Derbyniodd rhieni lythyr ar Orffennaf 2ail yn datgan mai 347 fyddair gost am y flwyddyn academaidd nesaf; cynnydd o 80 ers llynedd.
Maer rhandaliad cyntaf yn ddyledus erbyn diwedd Gorffennaf. Maer gost yn daladwy er gwaethaf cyfraniad o 150 fel lwfans teithio gan y cyngor.
Ysgol Gyfun Gwynllyw ywr unig ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg syn gwasanaethu siroedd Casnewydd, Torfaen, Blaenau Gwent, Sir Fynwy.
Bydd Gwynllyw yn llawn erbyn 2017 ac mae swyddogion yn edrych ar opsiynau i agor ysgol uwchradd arall erbyn Medi 2016.
Ar Fai 12fed eleni rhoddodd Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd sl bendith ar ddogfen gysyniadol er mwyn cychwyn ystyried sefydlu ysgol uwchradd Gymraeg yn y ddinas: http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/report/cont723560.pdf
Ym mis Ionawr rhyddhaodd RhAG ddatganiad yn mynegi pryder am oblygiadau torri cludiant 16+ ar addysg Gymraeg:
http://www.rhag.net/stori.php?iaith=cym&id=153

Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net neu Elin Maher ar 07970304219


Yn ôl i'r rhestr newyddion >