Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Beirniadu corff arholi am ymdriniaeth anffafriol or Gymraeg
(27-06-2014)

Mae RhAG wedi beirniadu Edexcel, un o gyrff arholi mwyaf y DU, syn chwilio am gyfieithwyr i gyfieithu papurau arholiad disgyblion Cymru or Gymraeg ir Saesneg er mwyn caniatu i arholwyr di Gymraeg eu marcio.

Beirniadaeth bellach ywr ffaith mai cwmni o Loegr sydd wedi cael y cytundeb i drefnur gwaith yn hytrach na manteisio ar arbenigedd y sector cyfieithu yng Nghymru.

Meddai Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG, Maer sefyllfa hon yn sgandal, ym mha wlad arall y byddain dderbyniol bod cyfieithiad yn hytrach nar gwaith gwreiddiol yn cael ei arholi? Lle mae disgybl wedi astudior pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol ac yna eistedd arholiad trwy gyfrwng y Gymraeg, dylai fod mecanwaith yn ei le syn sicrhau bod y gwaith hwnnwn cael ei arholi yn yr iaith wreiddiol.

Mae sefyllfa or fath yn gwbl annerbyniol ac yn gosod disgyblion syn astudio twy gyfrwng y Gymraeg dan anfantais llwyr. Dylent gael yr un amodau au cyfoedion syn astudio trwy gyfrwng y Saesneg, lle nad oes unrhyw ymyrryd yn y gwaith gwreiddiol. Mewn amgylchiadau or fath, nid gwaith y disgybl syn cael ei asesu ond dehongliad unigolyn arall or gwaith, a hynny mewn iaith gwbl wahanol. Mae disgyblion yn gorfod cydymffurfio rheolau llym dan amodau arholiad; dylair un llinyn mesur fod yn berthnasol ir gwaith wrth gael ei arholi ai gymedroli.

Mae Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru yn amcanu i gynyddu nifer y myfyrwyr 14-19 oed syn astudio ar gyfer cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg. Maen hollol amlwg bod y seilwaith presennol yn gwbl annigonol, heb sn am sicrhau capasiti i ddygymod ag unrhyw gynnydd. Mae angen ir corff arholi hwn, a phob corff arholi arall sydd wedii lleoli y tu allan i Gymru, gyflogi mwy o ymarferwyr proffesiynol, cymwys syn medru gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg i allu cyflawnir gwaith, a hynny ar fyrder.

Diwedd

Nodiadau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net

Yn ôl i'r rhestr newyddion >