Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Y Prif Weinidog a Paul Bilbao o fudiad Basgeg Kontseilua yn annerch cynhadledd Cyllideb Tecach i'r Gymraeg
(25-04-2014)

Bydd arbenigwyr iaith a gwleidyddion o bob plaid yn ymgynnull i drafod cyllideb decach i'r Gymraeg mewn cynhadledd a drefnir gan Fudiadau Dathlur Gymraeg yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful, ar 21ain Fai.

Ymhlith y siaradwyr bydd Carwyn Jones, y Prif Weinidog, Kirsty Williams arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru a Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru. Yn dilyn sesiynaur gwleidyddion bydd Paul Bilbao o wlad y Basg, y Cynghorydd Cefin Campbell a fu'n arwain Grŵp Gorchwyl ar y Gymraeg yn Sir Gr, Sin Lewis o Fenter Iaith Caerdydd, Dai Bryer o'r Urdd a Rhian Huws Williams o Gyngor Gofal Cymru. Bydd gweithgareddau'r dydd yn cael eu llywio gan y darlledwr Vaughan Roderick.

Meddai Penri Williams o Fudiadau Dathlu'r Gymraeg:

Daeth y Gynhadledd Fawr i'r casgliad ei fod yn hanfodol sicrhau rhagor o fuddsoddiad os ydyn ni am weld y Gymraeg ai chymunedau yn tyfu. Felly, mae eisoes consensws eang ymysg caredigion yr iaith am bwysigrwydd cyllido'r Gymraeg yn deg.

Lluniwyd papur trafod gennym yn adnabod nifer o feysydd lle gellid targedu buddsoddiad ychwanegol . Rydym eisoes wedi cyflwyno ein darganfyddiadau ar l gwaith ymchwil trylwyr i'r pleidiau yn y Senedd yn 2013, a bydd y gynhadledd yn adeiladu ar gonsensws hynny.

"Dros gyfnod o amser rydym yn galw ar y Llywodraeth i gynyddu'r buddsoddiad ar brosiectau penodol Cymraeg i 1% or gyllideb, sef 150miliwn, gan ddechrau yng nghyllideb 2015-16. Lefel a fyddai'n cyfateb lefelau cyllido Gwlad y Basg. Rydym yn disgwyl ymlaen yn eiddgar i glywed beth fydd gan Paul Bilbao i ddweud gan y medrwn ddysgu llawer oddi wrth brofiad gwlad y Basg.

Dros y blynyddoedd bu Paul Bilbao yn gweithio i nifer o sefydliadau ryngwladol a chyfrannu i sawl fforwm a drefnwyd gan y Cenhedloedd Unedig. Efe yw cynrychiolydd Gwlad y Basg ar bwyllgor PEN INTERNATIONAL (Comisiwn Cyfieithu a Hawliau Ieithyddol).

Arbenigodd mewn maes llythrennedd Basgeg i oedolion a golygu a chyhoeddu llyfrau. Yn 2001 bu'n rhannol gyfrifol am sefydlu yr Arsyllfa Hawliau Ieithyddol cyn dod yn Gyfarwyddwr y corff hwnnw yn 2004.

Sefydlwyd Kontseilua (Cyngor Cyrff Cymdeithasol o blaid yr Iaith Fasgeg) 10 mlynedd yn l gan 45 sefydliad/mudiad amrywiol. Y nd yw gweithio dros yr iaith Fasgeg fel un corff yn hytrach nag fel mudiadau unigol er hyrwyddo a normaleiddio defnydd o'r iaith Fasgeg.

Mae modd cofrestru tan 12fed Mai 2014 drwy gysylltu gaynorjones@dathlu.org. Croeso i bawb o bob maes

Diwedd

Nodiadau i olygyddion
AMSERLEN Y DYDD
9.30 Cyrraedd
9.45 Croeso
10.00 Y Prif Weinidog
10.40 Cynghorydd Ernie Galsworthy, Cyngor Bwrdeistref Merthyr
11:00 Leanne Wood, Kirsty Williams
11.45 Paul Bilbao, ymgyrchydd iaith o Wlad y Basg
12.30 Cyng Cefin Campbell, Cyngor Sir Gr
13.00 Cinio
13.45 Sian Lewis, Menter Iaith Caerdydd a Dai Bryer, yr Urdd
14.15 Rhian Huws Williams, Cyngor Gofal Cymru
14.40 Trafod Datganiad ir Pleidiau ystyried wrth greu Maniffesto
15.00 Cyfarfod Blynyddol


Am fwy o wybodaeth, neu os hoffech fod yn bresennol yn y gynhadledd, cysylltwch Gaynor Jones: gaynorjones@dathlu.org / 01554 833902

Aelodau Mudiadau Dathlur Gymraeg:
CAER, Cronfa Glyndwr, Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru, CYDAG, Cyfeillion y Ddaear, Cymdeithas Alawon Gwerin, Cymdeithas Bob Owen, Cymdeithas Cerdd Dant Cymru, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
Cymdeithas y Cymod, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Merched y Wawr, Mentrau Iaith Cymru, RhAG, UAC, UCAC, UMCA, UMCB, Urdd Gobaith Cymru

Manylion llawn y digwyddiad :www.dathlu.org
http://www.facebook.com/mudiadau?ref=name

Trydar: @Dathlu_CymraegYn ôl i'r rhestr newyddion >