Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Diffyg uchelgais wrth gynllunio Addysg Gymraeg
(02-04-2014)

Bydd Cynlluniau drafft Addysg Gymraeg Awdurdodau Lleol Cymru地 syrthio地 brin iawn o darged y Llywodraeth ar gyfer twf addysg Gymraeg. Dyna honiad RhAG ac UCAC ar sail arolwg o池 Cynlluniau drafft.

Mae pob un o Awdurdodau Lleol Cymru wedi cyflwyno置 cynlluniau drafft, ac mae RhAG ac UCAC wedi mynegi pryderon bod nifer sylweddol ohonynt yn annigonol ac yn ddi-uchelgais.

Daw池 mudiadau i池 casgliad hwnnw wedi iddynt gyfrannu sylwadau ar y Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg, sy地 weithredol ar sail statudol am y tro cyntaf o 1 Ebrill ymlaen, ac sy地 amlinellu sut y byddant yn cynllunio darpariaeth Addysg Gymraeg rhwng 2014 17.

Bernir fod diffyg targedau pendant a mesuradwy ynghyd ag aneglurder sylweddol o ran y camau gweithredu i gyflawni池 targedau sydd wedi段 pennu yn Strategaeth Addysg Gymraeg, Llywodraeth Cymru.

Ymysg y prif gasgliadau:

Er bod y Cynlluniau ar y cyfan yn nodi bod Awdurdodau Lleol am weld llwyddiant addysg Gymraeg, yn gyffredinol mae diffyg gweledigaeth a chamau
gweithredu rhagweithiol, pendant er mwyn cyrraedd targedau cenedlaethol.
Does dim digon o dystiolaeth i ddangos bod Awdurdodau Lleol yn bwriadu ysgogi a hyrwyddo twf addysg Gymraeg.
Does dim digon o sn am fesur y galw am addysg Gymraeg ymhlith rhieni, nac ymateb i arolygon sydd eisoes wedi digwydd.
Diffyg targedau penodol, heriol a mesuradwy a fydd yn arwain at gynnydd gwirioneddol.
Diffyg sn am agor ysgolion newydd.
Mewn siroedd lle mae池 dilyniant o'r cynradd i'r uwchradd yn wan, mae diffyg targedau i gau池 bwlch yn y llithriad ieithyddol.
Diffyg pwyslais digonol, neu yn achos nifer o池 siroedd, dim pwyslais o gwbl, ar hyrwyddo addysg Gymraeg yn rhagweithiol er mwyn symbylu twf.

Meddai Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG 溺ae rhai siroedd wedi mynd ati i nodi sut bydd addysg Gymraeg yn ehangu, ond yn gyffredinol pryderwn nad yw池 Cynlluniau yn eu ffurf bresennol yn adlewyrchu ysbryd na llythyren Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a池 Rheoliadau perthnasol. Dydyn nhw ddim yn amlinellu sut y bydd pob awdurdod lleol yn cyflawni池 canlyniadau a池 targedau sy地 ddisgwyliedig ohonynt.

鼎am cyntaf yn unig yn y broses o gyflymu池 ymateb i池 galw cynyddol am Addysg Gymraeg oedd lansio池 Strategaeth nl yn Ebrill 2010: gweithredu池 rhaglen waith yn effeithiol yw池 unig ffordd o gyflawni池 targedau bennir ynddo.

泥ylai pob cynllun strategol fod yn gerbyd effeithiol i hwyluso a datrys y rhwystrau presennol sy地 llesteirio twf addysg Gymraeg a galluogi Awdurdodau Lleol i gynyddu lleoedd. Mae angen felly i池 siroedd bennu targedau clir a chydlynol yn seiliedig ar y weledigaeth fod dyletswydd arnynt bellach nid yn unig i ddiwallu池 galw ond yn hytrach i hybu twf. Pwysleisiwn bod rhai siroedd wedi mynd ati i nodi eu bwriadau地 glir, yr hyn sydd ei angen yw bod pob sir yn efelychu池 patrwm hwnnw.

溺ae RhAG yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymateb yn gadarn i hyn ac yn pwyso ar y Gweinidog Addysg i ddefnyddio池 grymoedd newydd sydd yn ei feddiant i wrthod cynlluniau gwan, cyffredinol ac amwys. Rhaid rhoi neges glir na fydd diffyg cydymffurfiaeth yn dderbyniol er mwyn troi consensws ac ewyllys gwleidyddol cenedlaethol yn weithredu o ddifrif ar lawr gwlad yn ystod cylch cyntaf y Cynlluniau newydd.

Ychwanegodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC "Mae'r Cynlluniau'n eithriadol o amrywiol, gydag ambell un yn cynnwys dadansoddiad onest a thargedau heriol. Fodd bynnag, rydym yn siomedig bod cynifer ohonynt yn dangos diffyg cyfeiriad, diffyg ysbrydoliaeth a diffyg uchelgais. Pwyswn ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod yr Awdurdodau'n cymryd eu cyfrifoldebau statudol o ddifrif, ac i fynnu bod y Cynlluniau gwanaf yn cael eu diwygio'n sylweddol ar fyrder."

Diwedd

Nodiadau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net
Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC ar 01970 639950 neu rebecca@athrawon.com

Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2014-17
Trosolwg Cenedlaethol: Casgliadau Cyffredinol RhAG
http://www.rhag.net/dogfennau/Trosolwg%20Cenedlaethol%20CSGAau.pdf

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg, Llywodraeth Cymru Ebrill 2010
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/welshmededstrat/?lang=cy

Adroddiad Blynyddol Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg 2012-13
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/wmesreport/?lang=cy
Yn rhagymadrodd y Gweinidog, ceir cydnabyddiaeth na fydd modd cyrraedd targed 2015, ond heb gynlluniau gweithredu pendant a bwriadus gan lywodraeth leol fydd dim gobaith chwaith o gyflawni targedau 2020, sef 30% o blant 7 oed yn derbyn addysg Gymraeg.Yn ôl i'r rhestr newyddion >