Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Protest toriadau Merthyr: neges o gefnogaeth RhAG
(01-02-2014)

"Mae’n destun siom a dicter fod rhaid bod yma o gwbl heddiw.

"Pam yn y byd ydyn ni'n dal i orfod ymgyrchu dros chwarae teg i bobl ifanc Merthyr dderbyn eu haddysg yn eu dewis iaith?

“Nid oes amheuaeth y byddai torri cludiant 16+ yn cael effaith andwyol ar ddyfodol addysg Gymraeg ym Merthyr a Chwm Cynon fel ei gilydd.

“Mae’n hen bryd i Awdurdodau Lleol berchnogi eu cyfrifoldeb statudol a sicrhau bod addysg Gymraeg ar gael mor hwylus â phosib i bawb sy’n dymuno manteisio arni.

“Mae’n ffaith sy’n hysbys inni gyd; does dim ysgol gyfun Gymraeg ym Merthyr, ac felly mae cenhedlaeth o blant y sir wedi, ac yn parhau, i deithio’n ddyddiol i Hirwaun er mwyn parhau â’u haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg.

“Felly mae darpariaeth cludiant effeithiol, ac heb gost, yn hanfodol er mwyn sicrhau cydraddoldeb i addysg Gymraeg. Byddai codi tâl am gludiant yn cosbi’r llai cefnog yn fwy na neb, a pheri fod addysg Gymraeg yn seiliedig ar hap cod post.

“Dros y blynyddoedd diwethaf mae siroedd eraill wedi ystyried yr hyn mae Merthyr yn ei gynnig nawr ac wedi rhoi’r syniad i’r neilltu – Abertawe, Bro Morgannwg a’r wythnos hon – Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n dangos sut y gall undod a chryfder barn gyhoeddus ddwyn pwysau digonol er mwyn newid polisi sy’n anghyfiawn ac annheg.

"Mae RhAG yn cefnogi'r ymgyrch hollbwysig hon ac yn galw ar Gyngor Merthyr i wneud yr hyn sy’n iawn.”


Yn ôl i'r rhestr newyddion >