Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Galw ar y Gweinidog Addysg i ddefnyddio ei bŵerau
(21-01-2014)

Mae RhAG wedi galw ar y Gweinidog Addysg a Sgiliau i ddefnyddio’r grymoedd newydd sydd yn ei feddiant i wrthod cynlluniau gwan gan Awdurdodau Lleol fydd yn gyfrifol am wella cynllunio Addysg Gymraeg dros y dair mlynedd nesaf.

Mynegwyd hynny mewn llythyr at Huw Lewis AC drannoeth i ddyddiad cau cyflwyno Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) i sylw Llywodraeth Cymru

Mae RhAG eisoes wedi galw ar yr Awdurdodau Lleol i berchnogi’r dyletswydd o wella cynllunio Addysg Gymraeg dan y drefn statudol newydd er mwyn gwireddu targedau’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (SACC).

Meddai Ceri Owen, Swyddog Datblygu Cenedlaethol RhAG, “Mae RhAG yn sylweddoli mai partneriaeth rhwng llywodraeth ganol a lleol yw cyflawni nod ac amcanion y SACC gyda cyfrifoldebau’n gorwedd ar y ddwy ochr. Mae angen felly i’r siroedd bennu targedau clir a chydlynol yn seiliedig ar y weledigaeth fod dyletswydd arnynt bellach nid yn unig i ddiwallu’r galw ond hefyd i hybu twf.

“Fel un o’r rhanddeiliaid sydd wedi cyfrannu sylwadau ar ddrafftiau CSGA nifer o’r siroedd, yn gyffredinol daeth yn amlwg nad ydynt mewn gwirionedd wedi cydio yn y feddylfryd newydd sy’n ddisgwyliedig ohonynt. Yn gyffredinol mae diffyg targedau pendant drwyddi draw er mwyn cyflawni’r nod. Yn barod mae Adroddiad Blynyddol SACC 2012-13 wedi cydnabod na fydd modd cyrraedd targedau 2015, ond heb gynlluniau gweithredu rhagweithiol gan lywodraeth leol fydd dim gobaith chwaith o gyflawni targedau 2020.

“Yn ychwanegol at hynny mae elfennau tu hwnt i bortffolio addysg wedi amlygu’n ddiweddar (yn lleol a chenedlaethol) sy’n gosod rhwystrau fydd yn faen tramgwydd i dwf addysg Gymraeg e.e toriadau i gludiant meithrin yn RhCT; bygythiadau i gludiant 16+ am ddim ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Merthyr a diffyg lleoedd Dechrau’n Deg trwy gyfrwng y Gymraeg i enwi dim ond rhai. Mewn cyfnod o gynni mae’r Awdurdodau Lleol yn ystyried rhain fel targedau hawdd er mwyn arbed arian a hynny heb sylweddoli’r effaith negyddol pellgyrhaeddol ar dwf addysg Gymraeg.

“Pwyswn felly ar Lywodraeth Cymru i weithredu proses graffu a gwerthuso cadarn; ac os gwelir na fydd cynlluniau’n cyrraedd y safon ddisgwyliedig, rydym yn erfyn ar y Gweinidog i ddefnyddio’r grymoedd newydd sydd yn ei feddiant i wrthod cynlluniau gwan. Rhaid rhoi neges glir na fydd diffyg cydymffurfiaeth yn dderbyniol er mwyn cymryd y cyfle i droi consensws ac ewyllys gwleidyddol cenedlaethol yn weithredu o ddifrif ar lawr gwlad yn ystod cylch tair blynedd cyntaf y cynlluniau newydd.”

Diwedd

Nodiadau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Yn ôl i'r rhestr newyddion >