Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Pwyso ar Awdurdodau Lleol i ehangu Addysg Gymraeg
(20-12-2013)

Mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi galw ar Awdurdodau Lleol Cymru i berchnogi’r dyletswydd arnynt i wella cynllunio Addysg Gymraeg.

Daw hyn wedi iddynt dderbyn pedair wythnos ychwanegol i gyflwyno’u Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg i sylw Llywodraeth Cymru. Bellach bydd rhaid cyflwyno erbyn 20 Ionawr 2014.

Meddai Ceri Owen, Swyddog Datblygu Cenedlaethol RhAG, “Bydd Ebrill 2014 yn dynodi trefn gynllunio newydd; am y tro cyntaf bydd sail statudol i’r cynlluniau, gyda grym y gyfraith tu ôl iddynt. Rydym felly’n galw ar y siroedd i wneud yn fawr o’r cyfle estynedig hwn i gryfhau eu cynlluniau trwy ymgynghori â rhieni er mwyn eu galluogi i gyflawni targedau Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (SACC) y Llywodraeth.

“Yn barod mae Adroddiad Blynyddol SACC 2012-13 wedi cydnabod na fydd modd cyrraedd targedau 2015. Daeth hyn fel siom gan inni eisoes ddatgan fod y targedau'n annigonol, ond heb gynlluniau gweithredu pendant a bwriadus gan lywodraeth leol fydd dim gobaith cyflawni targedau 2020, sef 30% o blant 7 oed yn derbyn Addysg Gymraeg. Mae RhAG wedi amcangyfrif bod angen rhwng 80 – 100 ffrwd ychwanegol (30 plentyn) os am gyrraedd y nod.

“Bellach mae’r SACC yn gosod yr agenda cenedlaethol o safbwynt cynllunio Addysg Gymraeg, er hynny pwysleisiwn mai partneriaeth yw hon rhwng llywodraeth ganol a lleol gyda chyfrifoldebau’n gorwedd ar y ddwy ochr. Mae angen i’r siroedd bennu targedau clir a chydlynol yn seiliedig ar y weledigaeth fod dyletswydd arnynt bellach nid yn unig i ddiwallu’r galw ond yn hytrach i hybu twf. Yn yr un modd mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu proses graffu a gwerthuso gadarn; ac os gwelir na fydd cynlluniau’n cyrraedd y safon ddisgwyliedig, rydym yn disgwyl i’r Gweinidog Addysg ddefnyddio ei rymoedd newydd i wrthod cynlluniau gwan. Rhaid rhoi neges glir na fydd diffyg cydymffurfiaeth yn dderbyniol er mwyn cymryd y cyfle i droi consensws ac ewyllys gwleidyddol cenedlaethol yn weithredu o ddifrif ar lawr gwlad.”

Diwedd


Yn ôl i'r rhestr newyddion >