Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Cam yn nes at ddarpariaeth uwchradd newydd
(16-12-2013)

Mae RhAG wedi croesawu cyhoeddiad diweddar sy’n addo datrysiad i ddiffyg lleoedd uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y de-ddwyrain.

Daw hyn yn sgil datganiad gan Gyngor Casnewydd sy’n awgrymu’r tebygolrwydd mai o fewn ffiniau’r sir honno y lleolir unrhyw ddarpariaeth newydd.

Meddai Lynne Davies, rhiant sy’n byw yn Sir Fynwy a Chadeirydd Cenedlaethol RhAG,”Mae trafodaethau rhwng siroedd yr hen Went wedi rhygnu ‘mlaen ers peth amser ond heb unrhyw gynnydd pendant. Mae’r cyhoeddiad hir-ddisgwyliedig hwn yn arwydd hynod galonogol fod datrysiad gwirioneddol yn yr arfaeth.

“Bu’r blynyddoedd diwethaf yn gyfnod o ansicrwydd mawr i rieni, fu’n pryderu ynglyn â dyfodol darpariaeth uwchradd cyfrwng Cymraeg yn yr ardal ac effaith hynny ar addysg eu plant. Mae’r cyhoeddiad hwn yn gam yn nes tuag at leddfu’r pryderon hynny ac yn cynnig sicrwydd fu mawr ei angen. Mae’n allweddol hefyd bod y siroedd yn cyfathrebu gyda rhieni bob cam o’r ffordd er mwyn sicrhau fod y datblygiad hwn yn bartneriaeth gwirioneddol rhwng yr holl randdeiliaid, gan gynnwys Ysgol Gyfun Gwynllyw sy’n gwasanaethu’r ardal ar hyn o bryd.”

Ychwanegodd Elin Maher, rhiant a Chadeirydd RhAG Casnewydd, “Wrth groesawu’r newyddion rhaid pwyso’n awr am fwy o fanylder ynglyn â’r glo mân – yn benodol o ran lleoliad a threfniadaeth y cynllun arfaethedig, a hynny cyn gynted â phosib. Rhaid hefyd sicrhau fod y cynllun yn cadw at yr amserlen ac yn barod i dderbyn plant yr ardal ym mis Medi 2016.

“Pwysig yw cofio fod y datrysiad hwn yn gwbl ddibynnol ar arian cyfalaf gan Lywodraeth Cymru, felly hyderwn y byddant hwythau’n ystyried y datrysiad fel partneriaeth ac yn cefnogi hynny trwy fuddsoddi’r cyllid angenrheidiol, fydd maes o law yn cyfrannu tuag at amcanion eu Stratgeaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg eu hunain. Rhaid i lywodraeth leol a chanol chwarae eu rhan er mwyn sicrhau fod y cynllun hwn yn cael ei wireddu.

“Rhaid mynd ati’n awr i droi ewyllys da yn weithredu o ddifrif. ”

Diwedd

Nodiadau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.netYn ôl i'r rhestr newyddion >