Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Strategaeth Addysg Gymraeg: profiadau llawr gwlad
(23-11-2013)

DYDD Sadwrn 23 Tachwedd bydd RhAG yn cynnal Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol yn Ysgol Gymraeg Treganna, Caerdydd.

Thema’r gynhadledd eleni yw ‘Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: profiadau llawr gwlad.’

Y siaradwyr gwadd fydd, Gari Lewis, Pennaeth Cynllunio, Uned y Gymraeg mewn Addysg, Llywodraeth Cymru, Elin Maher, RhAG Casnewydd, Cyng. Arfon Jones, RhAG Wrecsam a Dr Dyfed Wyn Huws, Ymgyrch TAG.

Meddai Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, “Amcan y gynhadledd eleni fydd gosod chwyddwydr ar yr hyn sy’n digwydd ar lawr gwlad trwy gymharu profiadau aelodau canghennau lleol RhAG gyda thargedau cenedlaethol. Byddwn yn gofyn - a yw’r Strategaeth yn gwireddu ei amcanion – ydi profiadau rhieni ledled Cymru yn cadarnhau fod y Strategaeth yn cyflawni ei nod ac yn hwyluso mynediad at addysg Gymraeg? Ydi polisi ar y lefel uchaf yn cael ei raeadru trwy weithredoedd llywodraeth leol ac yn cael effaith gadarnhaol yn ddigon cyflym?

“Yn wyneb hinsawdd ariannol anodd a thoriadau anorfod ar gyllidebau cyhoeddus, byddwn yn ystyried yr heriau mwyaf sy’n wynebu Awdurdodau Lleol wrth fynd ati i gyflawni targedau’r Strategaeth a pha agweddau sy’n parhau i lesteirio twf.

“Ac o dderbyn bellach fod pob sir yn gorfod llunio a chyflwyno Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg ar sail statudol, byddwn hefyd yn trafod a yw ymgyrchu yn ystyr arferol y gair yn parhau i fod yn angenrheidiol? Byddwn yn trafod sut mae gweithgarwch RhAG eisoes wedi esblygu ac yn ystyried natur ein cyfraniad fel lladmerydd dros fuddiannau rhieni wrth ymateb i’r cyfnod newydd hwn.”

Diwedd

Nodiadau
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.netYn ôl i'r rhestr newyddion >