Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Lansio Ymgyrch Hyrwyddo Addysg Gymraeg
(18-11-2013)

MAE RhAG wedi croesawu lansio Ymgyrch Addysg Cyfrwng Cymraeg gan Y Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw.

Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, “Bu RhAG yn aros yn eiddgar am lansio’r ymgyrch hon, yn wir mae’n ddiwrnod hanesyddol sy’n nodi Llywodraeth Cymru am y tro cyntaf yn perchnogi’r cyfrifoldeb dros hyrwyddo Addysg Gymraeg yng Nghymru. Mae’r galonogol gweld y Prif Weinidog yn arwain ar y lansiad sy’n cadarnhau ymrwymiad Llywodraeth Cymru i weld Addysg Gymraeg yn ffynnu.

“Addas a phriodol yw lansio’r ymgyrch yn Ysgol Trelyn, Caerffili gan ei fod yn diriaethu’r ddeuoliaeth bresennol sy’n wynebu addysg Gymraeg heddiw. Mae’r adeilad sy’n cartrefu’r ysgol yn gynrychioladol o’r heriau sy’n wynebu nifer o ysgolion yn y sector cyfrwng Cymraeg a hynny mewn sir ble cafwyd twf aruthrol yn y galw am addysg Gymraeg dros y blynyddoedd diwethaf. Os am sicrhau twf o ddifrif yn y dyfodol mae’n rhaid blaenoriaethu buddsoddiad cyfalaf.

“Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn gosod disgwyliad fod Awdurdodau Lleol bellach yn symbylu twf yn hytrach na diwallu’n unig. Dyma newid sylfaenol o’r drefn flaenorol. Hyderwn felly mai dechrau’r daith yn unig fydd lansiad eleni, ac y bydd yr ymgyrch yn datblygu’n flynyddol gyda buddsoddiad cyllid digonol. Nid yw’r gynulleidfa darged yn un statig, ac felly mae’n allweddol fod yr ymgyrch nid yn unig yn ddeinamig ond yn hylifol, ac yn parhau i ailadrodd y negeseuon am addysg Gymraeg a manteision dwyieithrwydd o flwyddyn i flwyddyn. Gobeithiwn hefyd y bydd yn tynnu ynghyd yr holl bartneriaid sy’n gweithio’n ddiflino i hyrwyddo Addysg Gymraeg ar lawr gwlad mewn ymdrech ar y cyd.

“Yn bwysicach na dim, rhaid gwneud yn siwr fod neges graidd yr ymgyrch hon – fod gan rieni Cymru ddewis arall o ran addysg eu plant – yn ddewis gwirioneddol ymarferol ac fod siroedd Cymru hefyd yn gweithredu ar eu dyletswydd; trwy sicrhau fod darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn hygyrch, fod dilyniant cadarn ar gael ymhob cyfnod allweddol a hynny ar gael o fewn pellter teithio rhesymol i’r cartref.”

Diwedd

Nodiadau
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Yn ôl i'r rhestr newyddion >