Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Y DE-ORLLEWIN YN DAL I GOLLI DISGYBLION CYMRAEG
(05-08-2013)

MAE siroedd y de-orllewin yn colli un o bob pum disgybl Cymraeg i addysg Saesneg. Dyna honiad RhAG yn dilyn cyhoeddi adroddiad diweddarar Llywodraeth ar addysg Gymraeg.

Yn l y ffigurau, mae Sir Gaerfyrddin yn dal gydar gwannaf yng Nghymru am sicrhau bod disgyblion sydd wedi cael addysg Gymraeg yn mynd ymlaen i fanteisio ar addysg uwchradd Gymraeg. Mae 23% o ddisgyblion - un o bob pedwar yn cael eu colli o addysg Gymraeg i addysg Saesneg. Mae Sir Benfro gydar gwannaf hefyd, gyda 27% yn cael eu colli, er bod rhai or sir hon yn mynd i gael addysg Gymraeg mewn siroedd cyfagos. Y gwannaf yng Nghymru erbyn hyn yw Castell-nedd Port Talbot, syn colli 31% oi disgyblion, er bod rhain mynd i Sir Gaerfyrddin.

Medd Lynne Davies, cadeirydd RhAG, Maer golled ieithyddol hon yn digwydd yn yr union ran o Gymru lle mae gofid mawr yn sgil canlyniadau cyfrifiad 2011. Mae angen i Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Chastell-nedd Port Talbot fynd atin ddi-oed i gryfhau eu trefn ddilyniant cynradd-uwchradd.

Mewn rhai siroedd mae rhai ysgolion unigol yn meddu ar bolisau iaith cwbl wahanol i weddill y sir, ac mae angen ir siroedd ar Llywodraeth ddwyn pwysau i newid hyn.

Ychwanegodd, Mae cael trefn syn caniatu i ddisgyblion newid i ail iaith yn twyllor system arholiadau, ac yn tanseilio canlyniadau TGAU ail iaith. Yn waeth na hyn efallai ywr ffaith nad ywr disgyblion eu hunain yn cael datblygu eu sgiliau ieithyddol a dod yn oedolion sgiliau cyfartal yn y ddwy Iaith. Mae gan y Llywodraeth dargedau i wellar dilyniant cynradd-uwchradd, ac rydyn nin gobeithio y bydd yn cynnal trafodaethau gydar siroedd yn ne-orllewin Cymru ar newid eu trefn.

diwedd

Nodiadau

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Adroddiad Blynyddol 2012-13:
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/wmesreport/?skip=1&lang=cyYn ôl i'r rhestr newyddion >