Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Cyngor Sir Penfro: oedi pellach wrth ddatblygu addysg Gymraeg?
(20-05-2013)

Mae RhAG wedi beirniadu Cyngor Sir Penfro am fethiannau amlwg mewn perthynas ‚ blaengynllunio addysg Gymraeg yn yr awdurdod.
Heddiw bydd y Cabinet yn trafod argymhelliad i ohirio cynnig gafodd sÍl bendith ar Ragfyr 3ydd 2012 i sefydlu ysgol gynradd Gymraeg 3-11 oed yn Ninbych y Pysgod i agor ym Medi 2015. Yn hytrach mae'r adroddiad yn argymell gohirio'r cynllun am flwyddyn bellach, gan olygu na fyddai'r ysgol arfaethedig yn agor tan Medi 2016.
Mae RhAG yn galw ar y sir i sefydlu dosbarth cychwynnol ym mis Medi 2014, os oes rhaid aros tan fis Medi 2016 tan gael safle parhaol, fel na fydd dwy flynedd o blant yn colliír cyfle i gael addysg Gymraeg.
Daw beirniadaeth RhAG yn sgil adroddiad diweddaraf ESTYN yn Rhagfyr 2012, oedd yn nodi fod gwasanaethau addysg yr awdurdod lleol i blant a phobl ifanc yn 'anfoddhaol' ac ategwyd gan Bwyllgor Craffu Plant a Theuluoedd y sir sydd wedi mynegi 'pryderon sylweddol' fod penderfyniadau yn cael eu gwneud a hynny heb unrhyw strategaeth gyffredinol ar gyfer darpariaeth addysg Gymraeg o fewn yr awdurdod.
Meddai Heini Gruffudd, Cydlynydd RhAG yn y de orllewin, "Tynnodd ESTYN sylw at nifer o ddiffygion, gan gynnwys anallu'r sir i gwrdd ‚'r galw am addysg Gymraeg. Cyfeirwyd at y ffaith nad yw'r awdurdod yn mesur y galw am addysg cyfrwng Cymraeg neu am nad oes ganddo ddulliau amgen i gasgluír wybodaeth honno, nad yw'n gwybod beth yw gwir lefel yr angen. Roedd yr adroddiad yn argymell fod angen rhoi strategaeth briodol ar waith i nodi a bodloni'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg.
"Cytunwn gyda ESTYN fod methiant i feddu ar y wybodaeth honno, yn atal yr awdurdod rhag cynllunioín effeithiol i sicrhau cynhwysedd digonol ac fod hynny'n ddiffyg pwysig. Ond er tynnu sylw at y diffyg sylfaenol hwn, nid yw RhAG yn ymwybodol fod y sir wedi mynd ati i fesur y galw eto, a hynny 7 mis yn ddiweddarach. Ni all hyn fod yn dderbyniol, ac mae'n amlwg nad yw'r awdurdod yn mynd ati o ddifrif i ymateb yn rhagweithiol i argymhellion ESTYN nac ychwaith i ddisgwyliadau Llywodraeth Cymru sydd wedi'i crisialu yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg.
"Mae'r ffaith fod bwriad yn awr i ohirio ymhellach sefydlu ysgol Gymraeg newydd yn Ninbych y Pysgod yn cwestiynu effeithiolrwydd yr awdurdod wrth ddatblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg ledled y sir. Does dim modd cyfiawnhau'r oedi hwn gan ei fod yn amddifadu rhieni rhag cael darpariaeth leol o fewn pellter rhesymol i'w cartrefi. Mae pryderon eraill yn lleol gan gynnwys y ffaith fod y daith hiraf i ysgol uwchradd Gymraeg, sef 1awr 10 munud, sydd ugain munud yn fwy na'r daith hiraf i ysgol uwchradd Saesneg, h.y 40 munud yn fwy mewn diwrnod. Ymddengys nad oes cynlluniau i fynd i'r afael ‚'r anghydraddoldeb hwnnw trwy sefydlu ysgol uwchradd yn ne'r sir. Daeth yn amlwg felly fod angen ymagweddiad cadarn a strategaeth glir o safbwynt cynllunio darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y sir dros y blynyddoedd nesaf."


Yn ôl i'r rhestr newyddion >