Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Pryder RhAG: Torfaen yn trosglwyddo cyfrifoldeb dros wasanaeth addysg
(28-06-2013)

Mae RhAG wedi mynegi gofid ynglyn phenderfyniad Cyngor Bwrdeistref Torfaen ddoe i drosglwyddo dyletswyddau cynllunio, darparu a chefnogi addysg yn y sir i Wasanaeth Cyflawniad Addysg De Ddwyrain Cymru. Dawr ymateb hwn yn sgil adroddiad beirniadol ESTYN nl ym mis Chwefror.

Cyflwynwyd y cynigion gerbron y Cyngor llawn ddoe gydag argymhelliad pellach y dylid diddymu swydd Prif Swyddog Addysg y sir.

Meddai Elin Maher, Cadeirydd RhAG Casnewydd, Mae pryderon RhAG yn niferus gan ymwneud yn bennaf r modd datgelwyd y newyddion hyn yn ogystal ag effeithiau tymor byr, canolig a hirdymor y newidiadau ar addysg Gymraeg yn yr ardal. Fel yr awdurdod ble lleolir yr unig ysgol uwchradd Gymraeg syn gwasanaethur rhanbarth, mae cyfrifoldeb ar Dorfaen i ystyried hynny wrth gyflwyno newidiadau mor sylfaenol. Tran cydnabod mai mater i Dorfaen yw tynged eu gwasanaeth addysg, mae ystyriaethau traws-sirol yn perthyn ir sector Cymraeg, a thrwy hynny, mae unrhyw newid yn Nhorfaen yn rhwym o effeithio ar ddisgyblion syn byw yn yr awdurdodau cyfagos. Dymunwn wybod sut yn union bydd yn effeithio ar ansawdd addysg plant a phobl ifanc Torfaen ar siroedd cyfagos, pa systemau monitro sydd yn eu lle a beth fydd yr effeithiau ar gynllunio hir-dymor darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y dyfodol?

Teimlwn hefyd fod hyn oll wedi amlygu methiannnau cyfathrebu sylfaenol gyda rhanddeiliaid allweddol, sef rhieni lleol ac yn bwysicach fyth gydar disgyblion gaiff eu heffeithion uniongyrchol. Pa ystyriaeth sydd wedii roi i anghenion a buddiannau plant a phobl ifanc wrth yrrur penderfyniad hwn yn ei flaen? Mae paradocs annerbyniol yn codi mewn sefyllfa ble gofynnir i rieni di-Gymraeg ymddiried eu plant i sector syn gwbl estron iddynt o ran iaith, ac na ddangosir yr un parch a chwrteisi ir rhieni hynny pan fo newidiadau fel hyn yn yr arfaeth. Dylai fod yn broses ddwy ffordd, dryloyw ble mae rhieni yn derbyn gwybodaeth eglur er mwyn deall beth yn union fydd goblygiadau newidadau or fath ar addysg eu plant.

Bu pawb yn y tywyllwch ers cyhoeddi adroddiad beirniadol ESTYN, a pharhau mewn gwirionedd maer ansicrwydd yn sgil y cyhoeddiad hwn, gan nad oes unrhyw fanylion wedii ddatgelu ynglyn glo man y cynnig. At hynny, pryderwn bydd ansicrwydd pellach yn cael effaith negyddol ar ddewisiadau rhieni a thwf addysg Gymraeg dros y blynyddoedd nesaf. Mae profiad y gorffennol wedi dangos fod y sector cyfrwng Cymraeg yn fregus ac yn agored i gael ei niweidio os nad ywr amodau cywir yn eu lle. Gyda Llywodraeth Cymru yn disgwyl i awdurdodau weithredu eu Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg mewn modd cydlynus a chydgysylltiedig, maer darnio pellach hwn yn nhirlun addysgol y de ddwyrain yn codi cwestiynau mawr ynglyn blaenoriaethau, deilliannau ac atebolrwydd o safbwynt addysg yn gyffredinol, ac yn benodol o safbwynt blaen gynllunio addysg Gymraeg. Galwn felly ar Wasanaeth Cyflawniad Addysg y De Ddwyrain i gyd-weithio gydar holl randdeiliaid perthnasol gan gynnwys awdurdodau cyfagos, ysgolion, rhieni a disgyblion i gyfathrebu a diogelu buddiannau a dyheadau plant a rhieni dros y misoedd ar blynyddoedd nesaf.

diwedd


Yn ôl i'r rhestr newyddion >