Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

RhAG yn galw am droi ewyllys da yn weithredu
(29-04-2013)

Mae RhAG yn galw ar y Llywodraeth i droi ewyllys da at addysg Gymraeg yn weithredu pendant. Bydd mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg yn galw am hyn mewn tystiolaeth gerbron arbenigwyr ieithyddol fydd yn ymweld Chymru ddydd Llun 29 Ebrill.

Bwriad yr ymweliad gan aelodau o Bwyllgor Arbenigwyr ar ran Siartr Ewrop ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol a Lleiafrifol yw casglu tystiolaeth gan rychwant eang o NGOs sy'n ymwneud 'r gwaith o hyrwyddo a diogelu'r iaith Gymraeg.

Fel rhan o'u tystiolaeth bydd RhAG yn datgan fod bwlch yn parhau rhwng dyheadau'r Llywodraeth mewn perthynas ag addysg Gymraeg a'r cynnydd angenrheidiol i gyrraedd targedau'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed y bydd 25% o blant 7 oed yng Nghymru yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2015 a hwnnw'n cynnyddu i 30% erbyn 2020.

Meddai Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG, "Bydd llawer o'n tystiolaeth yn adleisio'r un materion a godwyd gennym wrth ymddangos gerbron y pwyllgor nl yn 2009. Mae RhAG yn pwyso am yr angen i weithredu ar sail mesur y galw a'r angen am gyfarwyddiadau clir iw gwneud yn haws i Awdurdodau Lleol sefydlu ysgolion cyfrwng Cymraeg. Er fod cynnydd wedi'i wneud mewn perthynas mesur y galw am addysg Gymraeg, nid oes cyfarwyddiadau eglur wedi'i darparu i ALl ar sut i fynd ati i gynyddu'r ddarpariaeth. Mae rhai siroedd wedi bod yn rhagweithiol ond eraill yn parhau i lusgo traed. Gan nad yw gweithredu ar ganfyddiadau arolygon mesur galw yn statudol mae'r cynnydd o ran ehangu'r sector cyfrwng Cymraeg wedi bod yn llawer rhy araf.

"Ar hyn o bryd mae'r Strategaeth yn methu o safbwynt hwyluso darparu ysgolion cyfrwng Cymraeg newydd. Dylai Llywodraeth Cymru osod targedau penodol i ALl er mwyn ehangu nifer yr ysgolion cyfrwng Cymraeg. Yn ein cyhoeddiad Twf Addysg Gymraeg yng Nghymru 2012 - 2020 mae RhAG yn dadlau fod angen 67 dosbarth ychwanegol er mwyn cyrraedd targed y Llywodraeth ble bydd 30% o blant Cymru yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg erbyn 2020. Prin iawn yw'r gobaith o gyrraedd y nod os na fydd y Llywodraeth yn cyhoeddi cyfarwyddiadau clir er mwyn sicrhau fod ALl yn gweithredu."

diwedd

Nodiadau

1. Llyfryn Twf Addysg Gymraeg yng Nghymru 2012 - 2020, Michael Jones, 2012.
http://www.rhag.net/dogfennau/twfc.pdf

2. Adroddiad diwethaf Pwyllgor Arbenigwyr Siartr Ewrop ar Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/Recommendations/UKCMRec3_en.pdf

Am ragor o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Yn ôl i'r rhestr newyddion >