Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Diwrnod Arwyddocaol i Addysg Cyfrwng Cymraeg
(09-12-2011)

Mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) wedi croesawu cyhoeddiad hir-ddisgwyliedig y Gweinidog Addysg (ddoe) mewn perthynas ‚ buddsoddiad cyfalaf i addysg cyfrwng Cymraeg.

Dywedodd Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG, "Hoffwn longyfarch y Gweinidog Addysg ynghyd ‚ Llywodraeth Cymru am osod eu gweledigaeth ar gyfer twf addysg cyfrwng Cymraeg. Mae'r cyhoeddiad yn cadarnhau fod sawl prosiect ledled Cymru wedi derbyn addewid am gyllid a fydd yn caniatŠu i awdurdodau addysg fwrw 'mlaen yn awr gyda'r gwaith o ddiwallu'r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg. Yn y mwyafrif o achosion, bydd y cyllid yn cynnig sefydlogrwydd a'r amodau angenrheidiol i'r sector ffynnu."

"Tra'n cymeradwyo arweiniad strategol clir y llywodraeth o safbwynt cynllunio addysg Gymraeg dros y blynyddoedd nesaf, rhaid cydnabod mai dros gyfnod estynedig o amser y caiff y cyllid ei ddyrannu a hynny'n groes i'r cynllun gwreiddiol. Pwysleisiwn felly fod angen cadarnhau ar unwaith pa brosiectau fydd yn cael blaenoriaeth o fewn y rhaglen a phryd yn union y bydd yr arian yn cael ei ryddhau i'r awdurdodau lleol. Heb amserlen a fframwaith bendant i gyflawni hynny, mae'n debygol y gall arwain at sefyllfa o oedi ac ansicrwydd fydd yn niweidiol i dwf addysg Gymraeg ac mewn rhai achosion yn atal rhieni rhag sicrhau mynediad at addysg Gymraeg i'w plant. Elfen allweddol arall yw fod angen sicrwydd o du'r awdurdodau lleol y byddant hwythau'n medru canfod yr arian cyfatebol sy'n angenrheidiol i wireddu'r cynlluniau dan sylw."

"Nid oes amheuaeth fod y buddsoddiad arfaethedig yn cymryd camau breision i'r cyfeiriad cywir, ond o safbwynt rhieni, yr hyn sy'n gwbl greiddiol yw cael manylion pendant ynglyn ‚ sut a phryd yn union y bydd yr arian yn diogelu eu dymuniad i addysgu eu plant drwy gyfrwng y Gymraeg."


diwedd

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ‚ Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 0791217540

Yn ôl i'r rhestr newyddion >