Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Dyfodol trydedd ysgol uwchradd Gymraeg Caerdydd yn ddiogel
(28-10-2011)

Mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) wedi croesawu'r ffaith y bydd cynlluniau Cyngor Caerdydd i agor trydedd ysgol gyfun Gymraeg y brifddinas ym Medi 2012 yn parhau yn unol â'r amserlen wreiddiol o leiaf, os nid ar y safle a addawyd.


Yn groes i'r cynllun gwreiddiol, bydd Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern yn cael ei sefydlu ar safle Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf am un flwyddyn o fis Medi 2012 ymlaen, gyda'r bwriad i'w symud i safle presennol Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Teilo ym Medi 2013. Bydd disgyblion ysgolion Bro Eirwg a Berllan Deg yn bwydo'r ysgol am y ddwy flynedd gyntaf ac o 2014 bydd plant yn dod o Ysgol Pen-y-pil ac o 2016 o Ysgol Penygroes yn ychwanegol.


Dywedodd Nona Gruffudd-Evans, Cadeirydd RhAG Caerdydd, "Tra'n cydnabod fod y sefyllfa ymhell o fod yn ddelfrydol, cred RhAG fod y penderfyniad yn caniatau'r dechrau gorau posib i Bro Edern dan yr amgylchiadau, ac fod yn rhaid canolbwyntio'n awr ar sicrhau proses drosglwyddo sydd mor esmwyth â phosib i ddisgyblion yr ysgol newydd. Ymhellach i hynny, rydym yn cydnabod cefnogaeth sylweddol Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, ac yn arbennig pennaeth yr ysgol honno, a'u rhan allweddol yn y broses o sicrhau'r datrysiad dan sylw."


Ychwanegodd Mrs Gruffudd-Evans, "Pwysleisiwn ei bod yn gwbl hanfodol bod y Sir bellach wedi addo mai trefniant dros dro am flwyddyn yn unig fydd hyn, ac y bydd Cyngor Caerdydd yn gwireddu eu hymrwymiad i drosglwyddo Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern i'w chartref parhaol ym Medi 2013. Rydym hefyd yn galw ar y Cyngor i gadw at eu addewidion o sicrhau cyllid digonol ar gyfer trefniadau staffio ac adnoddau pwrpasol ar gyfer lletya'r ysgol newydd yn ei chartref dros dro yng Nglantaf. Addysg a lles y disgyblion yw'r flaenoriaeth uchaf ac mae'n rhaid gwneud yn siwr na fydd y trefniant yma'n andwyol i fuddiannau disgyblion y naill ysgol neu'r llall."


Nododd Michael Jones, Cydlynydd de ddwyrain Cymru ar ran RhAG, "Dylai bwrw 'mlaen gyda'r gwaith o benodi pennaeth, er mwyn llywio'r broses o ymsefydlu hunaniaeth a threfniadaeth annibynnol yr ysgol newydd erbyn Medi 2012 fod yn gam gweithredu ar fyrder gan y Sir. Yn naturiol mae gan ddarpar-rieni lawer iawn o gwestiynau a phryderon a bydd penodi pennaeth yn fodd i dawelu nifer o'r gofidiau hynny. Mae'n bryder gan RhAG mai'r teimlad cyffredinol ymysg rhieni yw un o anniddigrwydd a'u bod yn teimlo wedi'u dieithrio'n llwyr yn ystod yr wythnosau diwethaf. Hyd yma, prin iawn fu'r wybodaeth am fanylion ymarferol trefniadaeth yr ysgol, ac i ddarpar-rieni ysgol newydd sbon mae'r wybodaeth hynny'n gwbl hanfodol, yn enwedig felly o ystyried eu bod ynghanol y broses ddewis llwybr addysg uwchradd eu plant ar hyn o bryd."

"Bydd RhAG mewn trafodaethau gyda’r Sir yn ystod y misoedd nesaf er mwyn sicrhau mai buddiannau rhieni a disgyblion sydd wrth galon y trefniadau. Rhaid sicrhau, o hyn ymlaen, fod y broses o ffurfio Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern yn un agored a chynhwysol, er mwyn caniatau i rieni chwarae rôl ganolog yn nyfodol addysg eu plant, ac i sicrhau fod yr ysgol yn derbyn yr amodau tecaf wrth sefydlu'i hun."

diwedd

Yn ôl i'r rhestr newyddion >