Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Rhieni'n disgwyl yn bryderus am benderfyniad Cyngor Caerffili ar ddyfodol addysg cyfrwng Cymraeg
(03-11-2011)

"Mae rhieni RhAG yn aros yn bryderus am benderfyniad Cyngor Bwrdeisdref Sirol Caerffili ar ddyfodol addysg Gymraeg yn y Sir. Bydd penderfyniadau a wneir gan gynghorwyr ddydd Iau (heddiw) yn cael effaith uniongyrchol ar hawl rhieni i addysgu eu plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn y bwrdeisdref.

Mae yna angen ar fyrder i gynyddu llefydd uwchradd cyfrwng Cymraeg ym masn Caerffili, er mwyn diwallu'r galw cynyddol o du rhieni ac er mwyn lliniaru'r pwysau ar Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, unig ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg y Sir ar hyn o bryd.

Yn naturiol mae rhieni'n gofidio at y posibilrwydd o lefydd annigonol, ac wedi'i siomi unwaith yn barod, pan y bu'n rhaid i'r Sir roi'r cynlluniau gwreiddiol ar gyfer safle St Ilan i'r neilltu oherwydd diffyg cyllid. Mae'n gwbl annheg i gadw rhieni a phlant yn y fath limbo.

Byddai methiant i sefydlu darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar safle St Ilan hefyd yn mynd yn groes i egwyddor graidd Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru sy'n anelu i sicrhau fod awdurdodau lleol yn ymateb mewn ffordd wedi'i chynllunio ar gyfer y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg.

Mewn adeg o gynni economaidd, oes modd cyfiawnhau peidio a gwneud defnydd o adeilad gwag, sy'n segur ers blynyddoedd, er mwyn darparu gwasanaeth craidd i drigolion Caerffili?

Mae sicrhau fod darpariaeth yn ei le erbyn 2013 felly yn fater o argyfwng a ddylai gael ystyriaeth gwbl flaenllaw."

diwedd

Nodiadau

1. Cynnig gwreiddiol Cyngor Bwrdeisdref Caerffili oedd sefydlu darpariaeth ar gyfer plant 11-14 oed (Bl.7,8 a 9) ar safle St Ilan ynghanol tref Caerffili. Y bwriad oedd y byddai'r ysgol yn agor ym Medi 2012 ond oherwydd gostyngiad o ran cyfraniad ariannol y Llywodraeth bu'n rhaid gohirio'r syniad.

2. Mae twf anhygoel yn y galw am addysg Gymraeg ar hyd a lled bwrdeisdref Caerffili yn tanlinellu pwysigrwydd angenrheidiol rhoi'r cynllun ar waith ar unwaith. Mae CBS Caerffili bellach yn gorfod darparu ar gyfer derbyn oddeutu 400 o ddisgyblion yn ysgolion cyfrwng Cymraeg y sir yn flynyddol a'r rhagolygon yn awgrymu’n gryf y bydd hyn yn parhau i'r dyfodol. Canlyniad hyn yw y bydd dros 3,300 o blant yn ysgolion cynradd Cymraeg Caerffili ymhen wyth mlynedd - oddeutu mil yn fwy na'r niferoedd presennol. Pe byddai'r patrwm hwn yn parhau dros y cyfnod uwchradd o 7 mlynedd byddai yno bron i 2,900 o blant - ddwywaith y nifer sydd yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn awr. Yn naturiol dim ond cynyddu'r gwasgedd ar gynhwysedd presennol Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn Fleur de Lys a wna'r twf presennol. Erbyn Medi 2012 bydd 21 disgybl yn ormod yn yr ysgol, hynny'n cynyddu i 83 ym Medi 2013 a'r ffigwr yn codi i 700 erbyn 2016.

Yn ôl i'r rhestr newyddion >