Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion
Addysg Gymraeg: ewch amdani (20-12-2017)
RhAG yn ymateb i gyhoeddi cynllun gweithredu addysg Gymraeg (18-12-2017)
Galw ar Gyngor Powys i sefyll yn gadarn dros gynllun addysg Y Trallwng (13-12-2017)
(08-12-2017)
Galw ar gabinet Cyngor Caerdydd i wrthod argymhellion niweidiol i Addysg Gymraeg (15-11-2017)
RhAG yn croesawu cynnig i agor ysgol gynradd Gymraeg newydd yn Wrecsam (07-11-2017)
Angen deddfu i ehangu Addysg Gymraeg (31-10-2017)
WESTERN MAIL LETTER: Future growth of WM education in Cardiff (12-10-2017)
Adolygiad brys i Gynlluniau Addysg Gymraeg: angen gweithredu’n ddi-oed (10-10-2017)
Cyllid cyfalaf ar gyfer addysg Gymraeg: angen gweithredu’n arloesol (29-09-2017)
WESTERN MAIL LETTER: WM education provision in Ely & Caerau (18-09-2017)
Dan y chwyddwydr: cyflwr addysg Gymraeg ym Môn (09-08-2017)
Twf addysg Gymraeg: her i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (24-07-2017)
Ymlaen at y Miliwn: gweithredu nid geiriau (11-07-2017)
Cyngor Bro Morgannwg yn ymrwymo i gryfhau darpariaeth Addysg Gymraeg (05-07-2017)
Grŵp Ymgyrchu Rhieni yn cyflwyno deiseb i Gyngor Gaerdydd (29-06-2017)
Cyflymu twf Addysg Gymraeg: her i Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr (31-05-2017)
Diffyg lleoedd ysgol cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam (26-05-2017)
Llofnodi Protocol Donostia (30-03-2017)
RhAG yn galw am neilltuo cyllid cyfalaf i ehangu Addysg Gymraeg (24-03-2017)
Angen ysgolion cyfrwng Cymraeg newydd ar fyrder (23-03-2017)
RhAG yn croesawu adolygiad o Gynlluniau Addysg Gymraeg (15-03-2017)
RhAG yn galw am Ffair Ieithoedd i Gymru (10-03-2017)
DATHLU PEN BLWYDD YR YSGOL GYMRAEG GYNTAF (1-03-2017)
RHAG YN MYNNU YMDDIHEURIAD GAN Y BBC (10-02-2017)
Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol (02-02-2017)
Addysg Gymraeg: deffro a gweithredu (01-02-2017)
Llythyr trawsbleidiol yn galw ar y Gweinidog i beidio â derbyn Cynlluniau gwan (30-01-2017)
RhAG yn galw am wrthod Cynlluniau gwan i ddatblygu Addysg Gymraeg (30-01-2017)
Diwrnod tyngedfennol i addysg Gymraeg yng Nghasnewydd (03-02-2016)
Colli cyfle o ran y Gymraeg ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (18-12-2015)
Croesawu argymhellion Pwyllgor Cynulliad ar Addysg Gymraeg (09-12-2015)
Lansio maniffesto er mwyn ehangu Addysg Gymraeg (23-11-2015)
Cyfle euraidd i drawsnewid Addysg Gymraeg ym Mhowys (28-09-2015)
Addysg Gymraeg yng Nghaerdydd: clychaun canu (02-09-2015)
Addysg Uwchradd Gymraeg ym Mhowys: cyfle a chyfrifoldeb (04-08-2015)
Rhieni yn cyflwyno deiseb i Gyngor Caerdydd (23-07-2015)
Carreg filltir hanesyddol i Addysg Gymraeg yng Nghasnewydd (17-07-2015)
Addysg Uwchradd Powys: angen cynlluniau radical ar gyfer Addysg Gymraeg (14-07-2015)
Pryder am ddyfodol Addysg Gymraeg yn RhCT (14-07-2015)
Rhienin sefydlu grŵp i ymgyrchu dros addysg cyfrwng Cymraeg (10-07-2015)
Galw am lunio Bil Addysg Cyfrwng Cymraeg (01-07-2015)
Cyfle a chyfrifoldeb: dyfodol Addysg Gymraeg yn Sir Ddinbych (01-06-2015)
Galw ar aelodau cabinet i unioni cynllun uwchradd (21-04-2015)
Addysg Uwchradd Powys: angen cynlluniau radical ar gyfer Addysg Gymraeg (17-03-2015)
Cyfle euraidd i gryfhaur Gymraeg yn Sir Ddinbych (15-03-2015)
ANGEN GWELEDIGAETH ADDYSG GYMRAEG: YMATEB I ADRODDIAD DONALDSON (25-02-2015)
Rhieni Sir Ddinbych yn sefydlu cangen RhAG (10-02-2015)
Cyngor Sir Penfro yn ystyried Addysg Gymraeg (28-01-2015)
Cynigion diweddaraf yn ennyn ymateb TAG (23-01-2015)
Croesawu dirprwyaeth o Senedd Iwerddon (8-10-2014)
Rhagolwg - rhifyn y 'Steddfod (29-10-2014)
Llwyddiant ysgolion Cymraeg: cam at ddatblygu pellach (23-10-2014)
Tanseilior Cwricwlwm Cymreig (20-10-2014)
Gwersi iw dysgu: Addysg Gymraeg, Comisiwn Williams a Chyfrifiad 2011 (28-07-2014)
Protestion erbyn cynnydd mewn ffioedd teithio (24-07-2014)
Beirniadu corff arholi am ymdriniaeth anffafriol or Gymraeg (27-06-2014)
Y Prif Weinidog a Paul Bilbao o fudiad Basgeg Kontseilua yn annerch cynhadledd Cyllideb Tecach i'r Gymraeg (25-04-2014)
Diffyg uchelgais wrth gynllunio Addysg Gymraeg (02-04-2014)
Protest toriadau Merthyr: neges o gefnogaeth RhAG (01-02-2014)
UCAC a RhAG yn mynegi pryderon am oblygiadau torri cludiant am ddim 16+ ar addysg Gymraeg (23-01-2014)
Galw ar y Gweinidog Addysg i ddefnyddio ei bŵerau (21-01-2014)
Pwyso ar Awdurdodau Lleol i ehangu Addysg Gymraeg (20-12-2013)
Cam yn nes at ddarpariaeth uwchradd newydd (16-12-2013)
Strategaeth Addysg Gymraeg: profiadau llawr gwlad (23-11-2013)
Lansio Ymgyrch Hyrwyddo Addysg Gymraeg (18-11-2013)
Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol 2013 (06-11-2013)
Rhaglen Dechraun Deg yn milwrion erbyn twf Addysg Gymraeg (05-10-2013)
Rhaglen Dechraun Deg yn milwrion erbyn twf Addysg Gymraeg (06-08-2013)
Y DE-ORLLEWIN YN DAL I GOLLI DISGYBLION CYMRAEG (05-08-2013)
YSGOL NEWYDD GRANGETOWN (22-07-2013)
Ymosodiad mileinig cabinet Caerdydd ar addewid blaenorol y Cyngor (22-07-2013)
Galw ar Aelodau Cabinet Caerdydd i wneud yr hyn syn iawn (21-07-2013)
Cyngor Caerdydd: torri addewid am Ysgol Gymraeg newydd (18-07-2013)
Sefyllfa addysg Gymraeg yn y De Ddwyrain (12-07-2013)
Pryder RhAG: Torfaen yn trosglwyddo cyfrifoldeb dros wasanaeth addysg (28-06-2013)
Ymddiswyddiad Gweinidog: Beth nesaf i Addysg Gymraeg? (26-06-2013)
Methiannau Addysgol Torfaen yn parhau (25-06-2013)
Cyngor Sir Penfro: oedi pellach wrth ddatblygu addysg Gymraeg? (20-05-2013)
Ysgol Carno - buddugoliaeth i rym rhieni (09-05-2013)
RhAG yn galw am droi ewyllys da yn weithredu (29-04-2013)
Tro u bedol ar gynllunio addysg Gymraeg yn y brifddinas (22-04-2013)
Llywodraeth Cymru yn gwastraffu 31m ar addysg y tu allan i'r wlad (25-03-2013)
RhAG yn beirniadu Cyngor Powys am danseilio addysg Gymraeg (04-03-2013)
Local parents present petition calling for more Welsh-medium provision (17-12-2012)
RhAG yn dathlu ond y gwaith heb ei orffen! (30-10-2012)
Cerdd arbennig i benblwydd RhAG (04-10-2012)
Or fesen, derwen a dyf RhAG yn dathlu pen-blwydd yn 60 oed (02-10-2012)
O'r fesen derwen a dyf... (12-09-2012)
Dim modd cyrraedd nod y Llywodraeth o gael 25% o blant 7 oed yn derbyn addysg Gymraeg erbyn 2015 (02-08-2012)
ADDYSG GYMRAEG- DWY FLYNEDD O WEITHREDU STRATEGAETH 2009 (09-07-2012)
Methiannau Awdurdodau Lleol i gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg (25-04-2012)
Y TWF YN PARHAU - OND EFALLAI YN ARAFU ELENI (23-03-2012)
Cangen RhAG wedi'i ail sefydlu ym Mhen-y-bont ar Ogwr (05-03-2012)
RhAG yn galw am safonau clir i ddatblygu addysg Gymraeg (01-03-2012)
Cyfarfod Arbennig or Cyngor (13-01-2012)
Diwrnod Arwyddocaol i Addysg Cyfrwng Cymraeg (09-12-2011)
RhAG yn galw am chwarae teg i addysg Gymraeg wrth ddyrannu cyllid cyfalaf (30-11-2011)
RhAG Caerffili yn y Senedd, Bae Caerdydd (29-11-2011)
Neges bwysig: Rhieni Ysgolion Cymraeg, Bro Allta, Penalltau, Trelyn, Bro Sannan, Gilfach Fargod, Cwm Derwen, y Lawnt a Chwm Gwyddon. (21-11-2011)
Neges bwysig - Cyfarfod RhAG Caerffili - 15.11.11 (10-11-2011)
Agor ysgol yn Nhreforys (08-11-2011)
Rhieni'n disgwyl yn bryderus am benderfyniad Cyngor Caerffili ar ddyfodol addysg cyfrwng Cymraeg (03-11-2011)
Dyfodol trydedd ysgol uwchradd Gymraeg Caerdydd yn ddiogel (28-10-2011)
Ateb dros dro yng Nghaerffili - llythyr at rieni (03-10-2011)
Rhieni Powys yn gofyn i Gynghorwyr roi addysg Gymraeg ar yr agenda (03-10-2011)
Wyth cyngor De Cymru 'ar ei hl hi' mewn daparu addysg Gymraeg (29-09-2011)
Responses to the New Welsh medium education Strategy - Erthygl gan Michael Jones a gyhoeddwyd yn y Western Mail (29-09-2011)
RhAG yn mynegi pryder am oblygiadau cwtogi cyllid cyfalaf ar ddatblygiad addysg cyfrwng Cymraeg (15-09-2011)
Cynhadledd Blynyddol RhAG (08-09-2011)
Rhieni Powys yn groch o blaid addysg uwchradd penodedig cyfrwng Cymraeg (27-06-2011)
Datblygiadau diweddar yng Nghaerffili - llythyr gan RhAG (30-03-2011)
Addysg gyflawn Gymraeg Sir Gr - loteri yn l cod post (23-03-2011)
RhAG YN CEFNOGIR YMGYRCH IE DROS GYMRU (04-02-2011)
Bwletin Cangen RhAG Caerffili - newyddion diweddaraf (Ionawr 2011) (02-02-2011)
Rhieni Wrecsam yn lleisio cefnogaeth o blaid ysgol Gymraeg newydd i Wersyllt (14-12-2010)
RhAG yn gosod her i Lywodraeth nesaf y Cynulliad (13-12-2010)
Diffyg gweledigaeth Awdurdod Lleol i ddatblygu addysg gynradd cyfrwng Cymraeg (11-11-2010)
RhAG yn croesawu cyhoeddiad Cyngor Caerdydd ynglyn a Threganna (24-09-2010)
CYNGOR SIR ABERTAWE YN GWRTHOD SEFYDLU YSGOL GYMRAEG YM MHENRHYN GWYR (02-08-2010)
Dathlu twf addysg Gymraeg yn y de ddwyrain (29-07-2010)
RhAG yn croesawu buddsoddiad cyfalaf sylweddol i brosiectau addysg Gymraeg (15-07-2010)
RALI GRWP YMGYRCHU TREGANNA (14-07-2010)
DARLITH FLYNYDDOL RhAG (09-07-2010)
Mudiadau yn gofyn i'r llywodraeth newid y Mesur Iaith llythyr agored (11-06-2010)
Annhegwch yn Nhreganna (28-05-2010)
Ail-ymsefydlu yn Rhondda (11-05-2010)
Dinefwr yn dygni arni (11-05-2010)
Dathlu yng Nghasnewydd (11-05-2010)
Cangen newydd yng Ngogledd Powys (11-05-2010)
Dalgylchoedd yn peri dryswch yng Nghaerffili (11-05-2010)
Cael y SACC (11-05-2010)
Rhieni Caerdydd yn canun groch (11-05-2010)
Maer Fro yn dechrau blaguro (11-05-2010)
Torrir garreg (11-05-2010)
Diwallur angen - ar l 65 mlynedd (11-05-2010)
Y Mesur Iaith Gymraeg Newydd (26-01-2010)
Dim lle ir chweched? (01-01-2010)
Cadeirydd newydd RhAG (01-01-2010)
Agor ysgol yn Nhreforys (--)
Agor ysgol yn Nhreforys (--)
Neges bwysig - Cyfarfod RhAG Caerffili - 15.11.11 (--)
Neges bwysig - Cyfarfod RhAG Caerffili - 15.11.11 (--)
Camwn Ymlaen (--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)